Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: Sağlık Bilgi Sistemleri Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 11.10.2017 16:13:36

Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği İşlemleriANKARA İLİ YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA REHBERİ


            25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin  "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 29. Maddesinde “(1) Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun (THSK) öngördüğü eğitimleri almaları şartı ile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine, Valilik uygun görüşü ve THSK onayı ile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımı sağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimleri THSK tarafından belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekiminin yaptığı iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.” denilmektedir.

          Bu rehber; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Yetki Belgesi” almak için başvuru usullerini belirlemek, belgenin verilmesi ve kullanılması hakkında işleyişi kolaylaştırmak ve düzenli takibini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Bu rehberde geçen;

            Kurum; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

            Valilik; Ankara Valiliğini,

            Müdürlük; Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

            İşyeri/Kurum; Yetkilendirilmiş aile hekimini istihdam eden kurum veya işyerini,

              Yönetmelik; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

            Sözleşme Şartları Yönetmeliği; Aile Hekimliği Uygulaması Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği,

            Yetki Belgesi; Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Belgesini,

            AHBS; Aile Hekimliği Bilgi Sistemini ifade eder.

 1. Bu rehber kapsam olarak, İlimizde yetkilendirilmiş aile hekimi olarak çalışmak isteyen kurum/işyeri hekimlerini ve bunları istihdam eden kurum/işyerinin uyacakları kuralları belirtmektedir.
 2. Yetki belgesi için yapılan başvuruda; Kurum tarafından Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanan yazı ile Müdürlüğümüze müracaat edilecektir. Müracaat yazısına, yetkilendirilmiş aile hekimi olmak isteyen hekimin Ek-2’deki örneğe uygun hazırlayarak kendi kurumuna vereceği dilekçesi, yetki belgesi talebinde bulunulan hekimin kurumunca onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopisi, Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının kurumunca onaylanmış fotokopisi, aile hekimliği hizmetlerinde kullanılacak yerin açık adresi ve ölçekli krokisi eklenecektir.
 3. Yetki belgesi verildikten sonra takip edecek yıl için kesintiye uğramadan yenilenmesini isteyen kurumların Ek-3 ve Ek-4’ de bulunan belgelerle en geç Kasım ayı içerisinde, bir sonraki yıla ilişkin yetkilendirme taleplerini içeren belgeleri Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim ettikleri takdirde yerinde değerlendirme yapılarak yetkilendirmenin devam edip etmeyeceği belirlenecektir.  
 4. Yetki belgesi düzenlenmesi için yapılan talepler, Müdürlüğümüz tarafından mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek onay aşaması için işlemler 15 (onbeş) iş günü içerisinde başlatılacaktır.
 5. Yetkilendirilmiş aile hekiminin yetki belgesi; Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 12. ,13. ve 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde, THSK ve yetkilendirilmiş aile hekiminin varsa gerekçeleri de göz önüne alınarak iptal edilebilir. İptal kararları Valilik Makam Onayı alındıktan sonra THSK tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
 6. Kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi görevini Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin; başta 4, 7, 9, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31’inci maddeleri olmak üzere Aile Hekimliği ile ilgili yürürlükteki mevzuatın ilgili maddelerine ve THSK, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bunlarla ilgili talimatlarına uygun olarak yürütür. Aile hekimliği ile ilgili her türlü yönetmelik, talimat vs. düzenlemeye kurum/işyeri ve yetkilendirilmiş aile hekimi de riayet etmek zorundadır.
 7.  “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin 30 ve 31. Maddelerinde belirtildiği üzere; Yetkilendirilmiş aile hekimlerinin de, lisans hakları Bakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımı kullanmaları şarttır. Poliklinik kayıtları da dahil olmak üzere, hastalarla ilgili bütün kayıtlar Aile Hekimliği Bilgi Sistemine (AHBS) girilecektir. Yapılan kayıtlar aynı gün içinde ESK (Sağlık Bakanlığı Elektronik Sağlık Kaydı) veri havuzuna aktarılacaktır. Elektrik kesintisi vb. durumlarda jeneratör devreye girene kadar, veri kaybı yaşamamak için kesintisiz güç kaynağı (UPS), yedek batarya vb. metotlarla tedbir alınacaktır. İlgili mevzuat ve talimatlar gereği yazılı olarak tutulması gereken takip kartları vb. belgeler yazılı olarak da tutulmaya devam edilecektir.
 8. Reçete, rapor vb. belgelerde standart sağlanabilmesi açısından, AHBS’de bulunan reçete, istirahat raporu vb. bütün formlar, bu sistemde doldurularak yazıcıdan çıktı alınarak kullanılacaktır. AHBS’de bulunmayan formlar, ilgili veriler AHBS’ye kaydedilmek kaydıyla, elle doldurulabilecektir. Bunun için, AHBS’nin çalışabileceği bilgisayar yanında yazıcı, internet bağlantısı gibi donanımlar da bulunacaktır.
 9. Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği hizmetinin verileceği merkezde; mevzuat, THSK ve Sağlık Bakanlığı talimatları çerçevesinde aile hekiminin bulundurması gerekli tüm malzeme ve ilaçlar bulundurulacak, bu malzemelerin bedelleri kurum/işyeri tarafından karşılanacaktır. Yalnızca, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz verilen aşı, kondom vb malzemeler yetkilendirme isteyen kurumun bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi tarafından sağlanacaktır. 
 10. Aile hekimliği ile ilgili her türlü yönetmelik, talimat vs. düzenlemeye kurum/işyeri ve yetkilendirilmiş aile hekimi de riayet etmek zorundadır.
 11. Personel, bina, demirbaş ve sarf malzeme vb. yetkilendirilmiş aile hekiminin görevini yerine getirebilmesi için gerekli giderlerin tamamını kurum/işyeri sağlar. Valilik ve Müdürlüğün yetkilendirilmiş aile hekimi ve kurum/işyeri ile istihdam, ücret ve gelir gider vb. konularda herhangi bir maddi ilişkisi bulunmamaktadır. Kurum/işyeri ve yetkilendirilmiş aile hekimi Valilik, THSK ve Halk Sağlığı Müdürlüğünden herhangi bir ücret talep edemez.
 12. Yetkilendirilmiş aile hekimlerinin, çalışma saatleri ve izinleri kurum/işyeri ile olan istihdam ilişkisi hükümlerine tabidir. İzinli olduğu dönemlerde yerine kurum/işyeri tarafından hekim görevlendirilir. Yetkilendirilmiş aile hekimleri THSK ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlere katılmak zorundadırlar.
 13. Kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından yapılacak rutin ve rutin dışı denetimlerde gerekli kolaylığı sağlayacaktır.
 14. Yetki Belgesi verildikten sonra, durumunda değişiklik olan kurum ve hekimler 15 gün içerisinde durumu Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirecektir.
 15. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yetkilendirilmiş aile hekimliği talep edecek hekimlerin ve kurumların sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


 

EKLER:
1-Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi kurum talebi başvuru yazı örneği tıklayınız.
2-Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi hekim başvuru dilekçesi yazı örneği tıklayınız.
3--Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi yenileme kurum talebi yazı örneği tıklayınız.
4-Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi yenileme hekim dilekçesi yazı örneği tıklayınız


Kaynak: