Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi


Eklenme Tarihi: 11.10.2017 16:16:19

Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimleri Yerinde Değerlendirme Hakkında BilgilendirmeTürkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge’nin “Halk sağlığı müdürlüğü” başlıklı 7. Maddenin 3. fıkrasının (b) bendinde Aile hekimliği uygulama şube müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiş olup mezkur bendi 1. maddesinde “Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek”,  4. maddesinde ise “……… ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek” görevi Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen “…aile sağlığı merkezi fiziki ve teknik şartlarının oluşturulması esastır.” hükmü çerçevesinde fiziki ve teknik şartları sağlanması, MBYS kurulumu ve kullanımı, laboratuar desteği ile ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 21.06.2017 tarihli ve 47175595 barkod sayılı yazısına ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 22, 23 ve 24. maddelerine istinaden Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimlerine Müdürlüğümüz tarafından denetimler yapılarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen aile sağlığı merkezi fiziki ve teknik şartları” hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Değerlendirmeler; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin “Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları” başlıklı 23. maddesi ile Aile sağlığı merkezinin teknik donanımı” başlıklı 24. maddesi hükümleri kapsamında yapılacak olup fiziki şartların sağlanması ve teknik donanımda sıralanan cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması gerekmektedir.

 

Değerlendirmelerde mezkûr Yönetmeliği’nin 23. maddesi  (c) bendinde “Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur.”, (ç) bendinde ise “Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.”hükmü bulunmakta olup özelikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Mezkûr Yönetmeliğin 24. Maddesi aşağıda verilmiştir:

Madde 24-Aile Sağlığı Merkezinin teknik donanımı

(1) Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur.

a) Steteskop.

b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy).

c) Otoskop.

ç) Oftalmoskop.

d) Termometre.

e) Işık kaynağı.

f) Dil basacağı.

g) Paravan, perde ve benzerleri.

ğ) Muayene masası.

h) Refleks çekici.

ı) Mezura.

i) Fetal el doppleri.

j) Aşı nakil kabı.

k) Snellen eşeli.

l) Diapozon seti.

m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy).

n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy).

o) Pansuman seti.

ö) Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri.

p) Keskin atık kabı.

r) Acil seti; acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur.

1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

2) Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy),

3) Oksijen hortumu ve maskeleri,

4) Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için),

5) Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),

6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet),

7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).

s) Defibrilatör.

ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir).

t) Seyyar lamba.

u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için).

ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.).

v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu.

y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.).

z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti.

aa) İlâç ve malzeme dolabı.

bb) Sterilizatör.

cc) EKG cihazı.

çç) Tromel.

dd) Glikometre.

ee) Tekerlekli sandalye.

ff) Nebülizatör.

gg) Santrifüj cihazı.

ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı.

hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, (Mülga ibare:RG-11/3/2015-29292) (…) (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set).

ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.

ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

jj) (Ek:RG-11/3/2015-29292) Aspiratör.

 

 

 

Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimleri Yerinde Değerlendirme Planı aşağıda verilmiştir:

 31.07.2017 -04.08.2017 tarihleri arasında

 

1) Kara Harp Okulu Komutanlığı BBMM  Çankaya/ANKARA

  

Değerlendirme tarihi hakkında telefonla bilgi verilecektir.

 

 

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü

Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü


Kaynak: