Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
Kamu Hizmet Standartları

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan MuayenehaneAçılış Başvurusunun Kabul Edilmesi, Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Kuruluşa Ruhsat  Belgesi Düzenlenmesi

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde 4-13-27 Ek-2/a

 

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

 

 

1) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerinin belirten ve ruhsatname düzenlenme talebinin içeren dilekçe,(Ek-1/a)

2) Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az1/100 ölçekli kat planı örneği, (Ek-1/a)

3) Muayenehane açacak hekimin diplomasının varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli suretiEk1/a)

4) İki adet vesikalık fotoğraf, (Ek-1/a)

5) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi, (Madde:33 Ek-6/a Ek-7 Ek-1/a)

6) Binanın yapı kullanım izin belgesinin Müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti(Yapı kullanım izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz),(Ek-1/a)

7) Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge, (Ek-1/a)

8) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir), (Ek-1/a)

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme, Madde 23(Ek-1/a)

10) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi, Madde 22 Ek-1/a

11) Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi, (Ek-1/a)

12) Adli sicil beyanı, (Ek-1/a)

13) Nüfus cüzdanı fotokopisi,(Teammülen)

14) Vergi Levhası (Teamülen)

15)Dekont;  Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi ) TR290001002533000010006399 ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi Bedeli için 196,00 TL(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri ) (Teammülen)

16)Kamuda çalışmıyor beyanı ve başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise beyan. (Teammülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

2

 

 

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan MuayenehaneAdresDeğişikliğiBaşvurusunun Kabul Edilmesi,  Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Kuruluşa Ruhsat  Belgesi Düzenlenmesi

 

 

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

 Madde 4-13-27 Ek-2/a

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:5-36

 

 

 

 

1) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerinin belirten ve ruhsatname düzenlenme talebinin içeren dilekçe,(Ek-1/a)

2) Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az1/100 ölçekli kat planı örneği,(Ek-1/a)

3) Muayenehane açacak hekimin diplomasının varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti,(Ek-1/a)

4) İki adet vesikalık fotoğraf,(Ek-1/a)

5) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,(Madde:33 Ek-6/a Ek-7 Ek-1/a)

6) Binanın yapı kullanım izin belgesinin Müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti(Yapı kullanım izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz),(Ek-1/a)

7) Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,(Ek-1/a)

8) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),(Ek-1/a)

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,  Madde 23(Ek-1/a)

10) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,Madde 22 Ek-/a

11) Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi,(Ek-1/a)

12) Adli sicil beyanı,(Ek-1/a)

13) Nüfus cüzdanı fotokopisi,(Teammülen)

14)Dekont;  Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi ) TR290001002533000010006399 ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi Bedelinin yarısı 98.00 TL (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri )(Teammülen)

15) Eski adrese ait Ruhsat ve Personel Çalışma İzin Belgesi(Teammülen)

16) Eski adres ait protokol ve teftiş defterleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne ara onay için teslim götürülecek. (30.01.2015 tarih ve 109 sayılı valilik oluru ile)

17)Kamuda çalışmıyor beyanı ve başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise beyan(Teammülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

3

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Muayenehane Belediye Adres Değişikliği Başvurusunun Kabul Edilmesi,  Kuruluşa Ruhsat Belgesi Düzenlenmesi.

 

 

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde 13, Ek-2/a

 

 

 

 

1) Muayenehanenin belediye adres değişikliğini, çalışma saatlerini belirten ve ruhsatname düzenlenme talebinin içeren dilekçe,(Ek-1/a)

2) İki adet vesikalık fotoğraf,(Ek-1/a)

3) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi (Ek-1/a)

4) Varsa çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ,(Ek-9/a)

5) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme, Madde 23(Ek-1/a)

6) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi Madde 23(Ek-1/a)

7) Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi, (Teamülen)

8) Nüfus cüzdanı fotokopisi,(Teammülen)

9)Dekont;  Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi ) TR290001002533000010006399 ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi Bedelinin yarısı 98.00 TL (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri )(Teammülen)

10) Eski adrese ait Ruhsat varsa çalışanların Çalışma Belgesi(Teammülen)

11) Eski adres ait protokol ve teftiş defterleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne ara onay için teslim götürülecek(30.01.2015 tarih ve 109 sayılı valilik oluru ile)

12)Kamuda çalışmıyor beyanı ve başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise beyan(Teammülen)

13)Binanın yapı kullanım izin belgesinin Müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti.(Teammülen)

14)Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,(Ek-1/a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Bireysel

Muayenehane Kapanış Başvurusunun Kabul Edilmesi, Kuruluşa Denetim Yapılması, İlçe sağlık Nüdürlüğüne Denetim yaptırılması ve Ruhsat Belgesi İptali İşlemleri

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde:Ek/d

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:6

 

 

 

 

 

1)Kapanış işlemlerinin başlatılmasını ve kaydının olmadığına dair belgeyi talep eden iekçe(Ek-1/d)

2) Kuruluşa Müdürlüğümüzce düzenlenmiş olan tüm belgeler (Ruhsat /Uygunluk Belgesi Personel Çalışma Belgesi,(Ek-1/d)

3) İş Bırakma Bildirimi Başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge,(Ek-1/d)

4) Varsa çalışan personelin çalışma belgeleri(Ek-1/d)

5) Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını,  Protokol ve teftiş denetim defterleri diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi, ( İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek) (30.01.2015 tarih ve 109 sayılı valilik oluru ile)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Birden Fazla Hekimin Ortak Mekanda Muayenehane Açılış Başvurusunun Kabul Edilmesi

Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Hekimlere Ruhsat Belgesi Düzenlenmesi

 

 

DAYANAK: 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde 13-27 Ek-1/a

 

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

 

*İstenen belgeler her hekim için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

1) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerinin belirten ve ruhsatname düzenlenme talebinin içeren dilekçe,(Ek-1/a)

2) Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az1/100 ölçekli kat planı örneği,(Ek-1/a)

3) Muayenehane açacak hekimlerin diplomasının varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti,

4) İki adet vesikalık fotoğraf,(Ek-1/a)

5) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,(Madde:33 Ek-6/a Ek-7 Ek-1/a)

6) Binanın yapı kullanım izin belgesinin Müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti(Yapı kullanım izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz),

7) Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge, (Ek-1/a)

8) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),(Ek-1/a)

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme, Madde 23(Ek-1/a)

10) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,Madde 22 Ek-1/a

11) Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi,(Ek-1/a)

12) Adli sicil beyanı,(Ek-1/a)

13) Nüfus cüzdanı fotokopisi,(Teammülen)

14)Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi için, 196.00 TL(Her hekim için ayrı ruhsat belgesi düzenlenecektir)(Teammülen)

15)Kamuda çalışmıyor veya başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise beyan.  TL (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri )

16)Vergi levhası,(Teamülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Bireysel Muayenehane Faaliyeti Gösterilen Mekanda Birden Fazla Hekimin Muayenehane Faaliyeti Gösterme Başvurusunun Kabul Edilmesi Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Mekana Katılan Hekim/Hekimlere Ruhsat Belgesi Düzenlenmesi

 

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde 4-13-27 Ek-1/a

 

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

BİREYSEL MUAYENEHANESİ OLAN DİŞ HEKİMİN YAPACAKLARI

1)Muayenehanenin adresi, çalışma saatlerinin belirten dilekçe,(Ek-1/a)

2)03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara ait Müdürlüğümüzce düzenlenmiş tüm belgeler,(Teammülen)

3)03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara ait protokol ve teftiş denetim defterleri onay için İlçe Sağlık Müdürlüğüne götürülecektir (30.01.2015 tarih ve 109 sayılı valilik oluru ile)

4)Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az1/100 ölçekli kat planı örneği,(Ek-1/a)

5)03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara Ruhsat Belgesi düzenleme için Dekont;  Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi )TR290001002533000010006399 ibanno’lu hesaba 196,00 TLTL(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri),(Teammülen)

 

BİREYSEL MUAYENEHANEYE DAHİL OLACAK DİĞER DİŞ HEKİMİNİN BAŞVURUSU

1) Faaliyet göstereceği muayenehanenin adresi, çalışma saatlerinin belirten ve ruhsatname düzenlenme talebini içeren dilekçe,(Ek-1/a)

2) Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az1/100 ölçekli kat planı örneği,(Ek-1/a)

3) Muayenehanede faaliyet gösterecek hekimin diplomasının varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti,

4) İki adet vesikalık fotoğraf,(Ek-1/a)

5) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi ,(Madde:33 Ek-6/a Ek-7 Ek-1/a)

6) Binanın yapı kullanım izin belgesinin Müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti(Yapı kullanım izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz),(Ek-1/a)

7) Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,(Ek-1/a)

8) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi S G K kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),(Ek-1/a)

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,  Madde 23(Ek-1/a)

10) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,Madde 22(Ek-1/a)

11) Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi,(Ek-1/a)

12) Adli sicil beyanı,(Ek-1/a)

13) Nüfus cüzdanı fotokopisi,(Teammülen)

14)Vergi levhası,(Teammülen )

15)Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi için, 196.00 TL  ( Her hekim için ayrı ruhsat belgesi düzenlenecektir.) TL (Sağ.Bak.Sağ. Hiz.Gen. Müd.2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri)(Teammülen)

16)Kamuda çalışmıyor veya başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise beyan,(Ek-1/a)

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

7

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Birden Fazla Hekimin Muayenehane Faaliyeti Gösterdiği Mekanı Bireysel Muayenehaneye Çevirme Başvurusunun Kabul Edilmesi, Ayrılacak Hekim/Hekimlerin Ruhsat Belgesi İptali.

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

Madde: (Ek-1/d)

 

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:6

 

ORTAK MEKANDAN AYRILACAK DİŞ HEKİMİNİN YAPACAKLARI

1) Ayrılış işlemlerinin başlatılmasını talep eden dilekçesi, (Ek-1/d)

2) Eski Ruhsat Belgesi,(03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara ait Müdürlüğümüzce düzenlenmiş tüm belgeler, (Ek-1/d)

3) Varsa Çalışan personelin Çalışma Belgesi.(Ek-1/d)

3) İş Bırakma Bildirimi Başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge, (Ek-1/d)

4)  Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını,  Protokol ve teftiş denetim defterleri diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi, ( İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek)

(30.01.2015 tarih ve 109 sayılı valilik oluru ile)

 

 

 

MEVCUT MUAYENEHANEYE BİREYSEL OLARAK DEVAM EDECEK DİŞ HEKİMİNİN YAPACAKLARI

 

1)Muayenehanenin adresi, çalışma saatlerinin belirten ve ruhsatname düzenlenme talebinin içeren dilekçe, Ek-1/a)

2)Eski Ruhsat Belgesi, (03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara ait Müdürlüğümüzce düzenlenmiş tüm belgeler).(Teammülen)

3)İki Vesikalık Fotoğraf,(Ek-1/a)

4)03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara Ruhsat Belgesi düzenleme için Dekont;  Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi )TR290001002533000010006399 ibanno’lu hesaba196,00 TL(Sağ.Bak.Sağ. Hiz.Gen. Müd.2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri).(Teammülen)

5)03.02.2015 tarihinden önce ruhsatlandırılmış kuruluşlara ait protokol ve teftiş denetim defterleri onay için İlçe Sağlık Müdürlüğüne götürülecektir.(Teammülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

8

 

 

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan PoliklinikAçılış Başvurusunun Kabul Edilmesi,  Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Kuruluşa Ruhsat  Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi ve Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde 4-13-27 Ek-4

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

1)Poliklinik işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini, ünit sayısını, hizmet verilen uzmanlık dallarını, nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğini belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,(Ek-1/b)

2) Oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,(Ek-1/b)

3) Müstakil binada ise “Sağlık Kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanım izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanım izni belgesi (yapı kullanma izin belgesinin önlü-arkalı ilgili belediyesince onaylı örnekleri)(Ek-1/b)

4) Poliklinik binası müstakil  ise, ilgili mevzuata göre alınmış deprem dayanıklılık raporu,(Ek-1/b)

5) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,(Ek-1/b)

6) Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere ortaklarının diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerininMüdürlükçetasdikli suretleri,(Ek-1/b)

7) Poliklinik, adi şirket tarafından açılacak ise; diş hekimlerinin diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri ve sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,(Ek-1/b)

8) Mesul Müdürün yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapma engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, mesul müdüre ait diploma varsa uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Mumarası beyanı, 1219 Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık resim, (Ek-1/b)

9) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,(Teammülen)

10) Mesul Müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği,(Ek-1/b)

a) Poliklinik işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, şirket müdürü ve mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı,

b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ve mesul müdürde ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (Mesul Müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme)

c)Poliklinikte çalışacak hekimlerin tam zamanlımı kısmi zamanlımı çalışacağı ve çalışma saatleri beyanı,

11) Poliklinikte çalışacak diş hekimleri/uzmanlar ve diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,*

12) Ek-5’e göre istihdamı zorunlu olan ve diş hekimi/uzman harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),*

13) Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi,*

14) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanım (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların isimlerini sayılarını gösteren mesul müd.imzalı liste,(Madde:33 Ek-7 Ek-6/b)

15) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,

16) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi, Madde 22(Ek-1/a)

17) Tabip ve mesul müdür dahil tüm diş hekimleri için adli sicil beyanı, Madde 23(Ek-1/a)

18) Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alım sözleşmesi,(Ek-1/b)

19) Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi için, 295.00 TL Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL .(Teammülen)

20)Kamuda çalışmıyor veya başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise beyan. (Ek-1/b)

*Bu belgeler, Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında kuruluş adına ruhsat düzenlenmesi esnasında istenecektir

(Ek-1/b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

9

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde Çalışmaya Başlayacak Diş Hekiminin

Başvurusunun Kabul Edilmesi, Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

İşlemleri

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde: 15-17-15 Ek-1/b

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

 

 

1)Diploma aslı ile birlikte fotokopisi (varsa uzmanlık belgesi ve fotokopisi). (Ek-1/b)

2)Nüfüs Cüzdanı fotokopisi (Teamülen)

3)İki adet vesikalık fotoğraf .(Ek-1/b)

4)Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi(Ek-1/b)

5) SGK kayıt belgesi(Ek-1/b)

6)Adli sicil beyanı(Ek-1/b)

7)İş sözleşmesi ( Şirket ortakları hariç)(Ek-1/b)

8)Kamuda çalışmıyor veya başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyor ise çalışma saatlerini gösterir beyan,(Ek-1/b)

9)Başvuru dilekçesi (Mesul müdür ve Başlayacak hekimin)(Ek-1/b)

10) Şirket Ortaklığı var ise şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi (Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği)(Ek-1/b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

10

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde Çalışan Hekimin Ayrılış Başvurusunun Kabul Edilmesi, Çalışma Belgesinin İptali

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmelik  

Madde:17

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:6

 

 

 

 

 

 

 

1) Başvuru dilekçesi (Mesul müdür ve Ayrılacak hekimin).(Teammülen)

2) Ayrılan Diş hekimine ait Personel Çalışma İzin Belgesi.(Teammülen)

3) Poliklinik şirket otaklığı var ise sonlandırılıyorsa sonlandırıldığına dair şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi ( Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği).(Teammülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

11

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde Görevli Mesul Müdürün Ayrılış Yeni Mesul Müdürün Başlama Başvurusunun Kabul Edilmesi, Mesul Müdürlük Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

Madde:13 Ek-1/b Ek-3

 

 

 

AYRILACAK MESUL MÜDÜRÜN YAPMASI GEREKENLER

1)       Dilekçe(Ek-1/b)

2)       Poliklinik şirket otaklığı var ise sonlandırılıyorsa sonlandırıldığına dair şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi ( Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği ) (Ek-1/b)

3)       Eski Ruhsat ve Mesul müdürlük Belgesi,(Teammülen)

 

BAŞLAYACAK MESUL MÜDÜRÜN YAPMASI GEREKENLER

1)Dilekçe (Ek-1/b)

2)Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Teammülen)

3)İki adet vesikalık resim, (Ek-1/b)

4)Kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan

5)Mesul Müdürün yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapma engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, mesul müdüre ait diploma varsa uzmanlık belgesi, 1219 Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, (Ek-1/b)

6)Mesul Müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği,(Ek-1/b)

7) a) Poliklinik işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, şirket müdürü ve mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı,

b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ve mesul müdürde ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (Mesul Müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),(Ek-1/b)

8)Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi,(Ek-1/b)

9)Adli Sicil Beyanı(Ek-1/b)

10)Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi ücretinin yarısı 147.5 TL, Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL (Teammülen)

11)Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi (Yeni Mesul Müdür adına alınacak), Madde 22(Ek-1/b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

12

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan PoliklinikAdresDeğişikliği Başvurusunun Kabul Edilmesi,  Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Kuruluşa Ruhsat  Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi ve Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

 

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

Madde 13-27-30 Ek-3 Ek-4 Ek-1/b

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:5-36

 

1)Poliklinik işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini, ünit sayısını, hizmet verilen uzmanlık dallarını, nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğini belirten ve sağlık kuruluşunun adres değişikliği ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,(Ek-1/b)

2) Oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,(Ek-1/b)

3) Müstakil binada ise “Sağlık Kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanım izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanım izni belgesi (yapı kullanma izin belgesinin önlü-arkalı ilgili belediyesince onaylı örnekleri),(Ek-1/b)

4) Poliklinik binası müstakil  ise, ilgili mevzuata göre alınmış deprem dayanıklılık raporu,(Ek-1/b)

5) İlgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,(Ek-1/b)

6) Söz konusuPoliklinikte şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi (Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği)ile şirket ortaklarının tamamının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere ortaklarının diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri;),(Ek-1/b)

7) Poliklinik, adi şirket sahipliğinde ise; diş hekimlerinin diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri ve sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,(Ek-1/b)

8) Mesul Müdürün yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapma engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler,  mesul müdüre ait diploma varsa uzmanlık belgesi, 1219 Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ,(Ek-1/b)

9)İki adet vesikalık resim, ( Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için),(Ek-1/b)

10) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,( Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için),(Ek-1/b)

11) Mesul Müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği,

a) Poliklinik işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, şirket müdürü ve mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı,

b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ve mesul müdürde ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (Mesul Müd. ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme), (Ek-1/b)

12) Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi, ( Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için),(Ek-1/b)

13) Şirket ortağı olmayan çalışacak diş hekimlerinin iş sözleşmeleri, diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve 2 adet vesikalık resim), (Ek-1/b) 

14) Varsa çalışacak ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin diplomaları ve 2 adet resimleri

15) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanım (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların isimlerini sayılarını gösteren mesul müd.imzalı liste, ,(Ek-1/b)

16) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme, ), Madde 22(Ek-1/b)

17) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,), Madde 23(Ek-1/b)

18) Tabip ve mesul müdür dahil tüm diş hekimleri için adli sicil beyanı,,(Ek-1/b)

19) Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alım sözleşmesi,(Ek-1/b)

20) Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi için, 147.5 TL Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL (Teammülen)

21) Eski adres ait ruhsat belgesi,  mesul müdürlük ve çalışan tüm hekimlerin personel çalışma belgeleri, (Teamülen)

22)  Eski Protokol ve teftiş defterleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne onay için. (30.01.2015 tarih ve 109 sayılı valilik oluru ile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

13

 

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Poliklinik Devir İşlemleri Başvurusunun Kabul Edilmesi,  Uygunluğu Takibinde Kuruluşa Ruhsat  Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi ve Çalışma Belgesi

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde:30 Ek-1/ç

 

 

1) Poliklinik işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini, ünit sayısını, hizmet verilen uzmanlık dallarını, nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğini belirten ve sağlık kuruluşunun devri ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi.(Ek-1/ç)

2) Sağlık Kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında devralan ticaret şirketi ise, şirket ortaklarını gösterir ticari sicil gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,(Ek-1/ç)

3) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda Mesul Müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul Müdürlük sözleşmesi örneği; yönetmeliğe göre Mesul Müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler (Mesul Müdüre ait diploma var ise uzmanlık belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 1219 sayılı kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf,(Ek-1/ç)

4) Görevlendirilecek personele ilişkin olarak* (Ek-1/b)

a) Personel isimleri ve çalışma alanları

b) Diploma ve uzmanlık belgesi ile varsa sertifikalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

c) Adli sicil beyanları

ç) Diş hekimleri için oda kayıt belgesi

d) Mesul Müdür ve çalışanlar arasında yapılan hizmet sözleşmesi,

e) SGK Kaydı

f) 2 adet vesikalık resim

5) Vergi levhası(Ek-1/b)

6) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme  Madde 22(Ek-1/ç)

7) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,), Madde 23(Ek-1/b)

 

 

 

*Personele ilişkin belgeler, personelde değişiklik olması halinde istenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

14

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kapanış

Başvurusunun Kabul Edilmesi ve Ruhsat Belgesi İptali

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde:6

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:Ek-1/d

 

1)Kuruluş sahibi olan şirketin kuruluşu kapatmak istediklerine dair alınmış ortaklar kurulu kararı ,(Ek-1/d)

2)Kuruluşun sahibi veya Mesul Müdür imzalı kuruluşun kapanış işlemlerinin başlatılmasını talep eden dilekçe,(Ek-1/d)

3)İşi bırakma bildirimi başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge,(Ek-1/d)

4)Ruhsat, Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgelerinin asılları,(Ek-1/d)

5)Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını,  Protokol ve teftiş denetim defterleri diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi, ( İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek)Teammülen)

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

15

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Açılış Başvurusunun Kabul Edilmesi,

Kuruluşa Teknik İnceleme Ekibi Tarafından Yerinde İnceleme Yapılması ve İnceleme Raporunun Uygunluğu Takibinde Kuruluşa Ruhsat  Belgesi, Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgelerinin Düzenlenmesi

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde 4-13-27 Ek-4

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

 

1-ADSM işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini, ünit sayısını, hizmet verilen uzmanlık dallarını, nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğini belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,(Ek-1/c)

2-Merkezin, bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli binanın tümüne ait kesit ve cephelerin gösterildiği proje, müellifi ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilecek üç takım ozalit kopya halinde hazırlanan kat planları,(Ek-1/c)

3-Müstakil binada ise “Sağlık Kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanım izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanım izni belgesi (yapı kullanma izin belgesinin önlü-arkalı ilgili belediyesince onaylı örnekleri),(Ek-1/c)

4-İlgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,

5-A tipi ADSM’lerde, ilgili belediyeden 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre yeterli otopark ihtiyacının karşılandığına dair belge alınır.(Alınan belgede merkezin adı ve adresi belirtilecek),(Ek-1/c)

6-Binası için ilgili mevzuata göre alınmış deprem dayanıklılık raporu,),(Ek-1/c)

7-ADSM ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği(şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi) ( Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği) ile şirket ortaklarından diş hekimi veya uzman olanların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, ADSM gerçek kişiler tarafından açılacak ise diş hekimliği diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri)(Ek-1/c)

8-Mesul Müdürün yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapma engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler,  mesul müdüre ait diploma varsa uzmanlık belgesi, 1219 Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf,

9-Mesul Müdürün, ADSM’de  mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği) (Ek-1/c)

a)ADSM işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözl.,şirket müd.ve mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı,

b)ADSM işleteni gerçek kişiler ve mesul müdürde ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (Mesul Müd.ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),

10-ADSM ‘de çalışacak asgari sayıdaki diş hekimlerinin diplomaları/ uzmanlık belgeleri, diş hekimleri odası kayıt belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ile diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri*(Ek-1/c)

11-ADSM’de bulunması zorunlu tıbbi donanım (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde)ve ilaçların isimlerini sayılarını gösteren mesul müd. imzalı liste)(Ek-1/c)

12-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,  Madde 22(Ek-1/b)

13-Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi, Madde 23(Ek-1/b)

14-Tabip ve mesul müdür dahil tüm diş hekimleri için adli sicil beyanı,

15-Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alım sözleşmesi ,(Ek-1/c)

16)Vergi levhası(Ek-1/c)

17) Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399iban

no’lu hesaba, Ruhsat Belgesi ücreti 392.00 TL, Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL(Teammülen)

 

*Bu belgeler, bu yönetmeliğin 13.maddesi kapsamında kuruluş adına ruhsat düzenlenmesi                     aşamasında Müdürlüğe teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

16

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Çalışmaya Başlayacak Diş Hekiminin Başvurusunun Kabul Edilmesi, Çalışma Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde: 15-17-15 Ek-1/c

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:36

 

1)Başvuru dilekçesi (Mesul müdür ve Başlayacak hekimin)(Ek-1/c)

2)Diploma aslı ile birlikte fotokopisi (varsa uzmanlık belgesi ve fotokopisi)(Ek-1/c)

3Nüfüs Cüzdanı fotokopisi (Teamülen)

4)İki adet vesikalık fotoğraf(Ek-1/c)

5)Diş Hekimleri Odası kayıt belgesi (Ek-1/c)

6)SGK kayıt belgesi (Ek-1/c)

7)Adli sicil beyanı (Ek-1/c)

8)İş sözleşmesi ( Çalışmaya başlayacak Hekim şirket ortağı ise iş sözleşmesi alınmayacaktır.)(Ek-1/c)

9)Başka bir kuruluşta çalışıyor ise çalıştığı kurumdan çalışma saatlerini gösterir belg 10) Şirket Ortaklığı var ise (şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi ) ( Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği)(Ek-1/c)

 

 

 

 

 

 

 

        5- 7 İş Günü

17

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Merkezinden Ayrılacak Diş Hekiminin Başvurusunun Kabul Edilmesi, Çalışma Belgesinin iptali.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Madde:17

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:6

 

 

 

1)Başvuru dilekçesi (Mesul müdür ve Ayrılacak hekimin),(Ek-1/c)

2) Ayrılan Diş hekimine ait Personel Çalışma İzin Belgesi, (Ek-1/c)

3) Merkez şirket otaklığı var ise şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi ( Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği)(Ek-1/c)

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

18

 

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Görevli Mesul Müdürün Ayrılış

Yeni Mesul Müdürün Başlama Başvurusunun Kabul Edilmesi, Mesul Müdür Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

  Madde:13 Ek-1/b Ek-3

 

AYRILACAK MESUL MÜDÜRÜN YAPMASI GEREKENLER

1)Dilekçe(Ek-1/c)

2)Merkez şirket ortaklığı var ise şirket karar defteri ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan başvuru belgesi ( Ticaret sicil gazetesi yayınlandığında örneği)(Ek-1/c)

3)Eski Ruhsat ve Mesul müdürlük Belgesi, (Teamülen)

4) TİSİM  

 

BAŞLAYACAK MESUL MÜDÜRÜN YAPMASI GEREKENLER

1)Dilekçe(Ek-1/c)

2)Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Ek-1/c)

3)İki adet vesikalık resim,(Ek-1/c)

4)Kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan(Teamülen)

5)Mesul Müdürün yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapma engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, mesul müdüre ait diploma varsa uzmanlık belgesi, 1219 Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak,(Ek-1/c)

6)Mesul Müdürün merkezde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği,(Ek-1/c)

a)Merkez işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, şirket müdürü ve mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı,

  b)Merkez işleteni gerçek kişiler ve mesul müdürde ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlükkonusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (Mesul Müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),

8)Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi,(Ek-1/c)

9)Adli Sicil Beyanı(Ek-1/c)

10)Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’luhesaba, Ruhsat Belgesi ücretinin yarısı 196 TL, Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL(Teamülen)

11)Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi (Yeni MesulMüdür adına alınacak) Madde 23(Ek-1/c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

19

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Devir İşlemleri Başvurusunun Kabul Edilmesi, Ruhsat Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

Madde :30,Ek-1/ç

 

 

 

 

1) ADSM işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini, ünit sayısını, hizmet verilen uzmanlık dallarını, nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğini belirten ve sağlık kuruluşunun devri ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi.(Ek-1/ç)

2) Sağlık Kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında devralan ticaret şirketi ise, şirket ortaklarını gösterir ticari sicil gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,(Ek-1/ç)

3) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda Mesul Müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul Müdürlük sözleşmesi örneği; yönetmeliğe göre Mesul Müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler (Mesul Müdüre ait diploma var ise uzmanlık belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 1219 sayılı kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf,Ek-1/ç)

4) Görevlendirilecek personele ilişkin olarak*(Ek-1/ç)

a) Personel isimleri ve çalışma alanları

b) Diploma ve uzmanlık belgesi ile varsa sertifikalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

c) Adli sicil beyanları

ç) Diş hekimleri için oda kayıt belgesi

5) Vergi levhası,(Ek-1/ç)

6) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme, (Madde 22(Ek-1/ç)

7) Mesul Müdür ve çalışanlar arasında yapılan hizmet sözleşmesi( Ek-1/ç)

 

*Personele ilişkin belgeler, personelde değişiklik olması halinde istenecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

20

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kapanış İşlemleri Başvurusunun Kabul Edilmesi, Ruhsat İptali.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

Madde:6

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:Ek-/d

 

 

1)Kuruluş sahibi olan şirketin kuruluşu kapatmak istediklerine dair alınmış ortaklar kurulu kararı,(Ek-1/d)

2)Kuruluşun sahibi veya Mesul Müdür imzalı kuruluşun kapanış işlemlerinin başlatılmasını talep eden dilekçe, (Ek-1/d)

3)İşi bırakma bildirimi başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge,(Ek-1/d)

4)Ruhsat, Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgelerinin asılları, (Ek-1/d)

5)Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını,  Protokol ve teftiş denetim defterleri diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi, ( İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek)Teammülen)

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

21

 

 

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Adres Değişikliği Başvurusunun Kabul Edilmesi, Ruhsat Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

Madde :27,13,4 Ek-2/a

DAYANAK:1219 sayılı kanun

Madde:5,36

 

 

1) Poliklinik işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini, ünit sayısını, hizmet verilen uzmanlık dallarını, nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğini belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,(Ek-1/c)

2) Oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,(Ek-1/c)

3) Müstakil binada ise “Sağlık Kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanım izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanım izni belgesi (yapı kullanma izin belgesinin önlü-arkalı ilgili belediyesince onaylı örnekleri),(Ek-1/c)

4) Merkez binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış deprem dayanıklılık raporu,(Ek-1/c)

5) İlgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,(Ek-1/c)

6) Söz konusuMerkezde şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere ortaklarının diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri;(Ek-1/c)

7) Merkez, adi şirket sahipliğinde ise; diş hekimlerinin diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri ve sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,(Ek-1/c)

8) Mesul Müdürün yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapma engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler,  mesul müdüre ait diploma varsa uzmanlık belgesi, 1219 Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan  (Ek-1/c)

9)İki adet vesikalık resim, ( Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için)(Ek-1/c)

10) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,( Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için)(Ek-1/c)

11) Mesul Müdürün, merkezde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği,(Ek-1/c)

a) Merkez işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, şirket müdürü ve mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı,

b) Merkez işleteni gerçek kişiler ve mesul müdürde ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (Mesul Müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),

12) Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi, ( Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için)(Ek-1/c)

13) Merkezde bulunması zorunlu tıbbi donanım (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların isimlerini sayılarını gösteren mesul müd.imzalı liste, (Ek-1/c)

14) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,

15) Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,(Ek-1/c)

16) Tabip ve mesul müdür dahil tüm diş hekimleri için adli sicil beyanı,(Ek-1/c)

17) Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alım sözleşmesi,(Ek-1/c)

18) Vergi Levhası

19)Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi  TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, Ruhsat Belgesi için, 196 TL Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL (Teammülen)

20) Eski adres ait ruhsat belgesi,  mesul müdürlük ve çalışan tüm hekimlerin pers. çalışma belgeleri,(Teammülen)

21) Eski Protokol ve teftiş defterleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne onay içingötürülecek. (Teammülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

22

 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Polikliniğinde Belediye Adres Değişikliği-Kuruluş Adı ve Sahipilik Değişikliği Başvurusunun Kabul Edilmesi Ruhsat ve Mesul Müdürlük Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK:

03.02.2015 tarih ve 29256  sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları hakkında Yönetmelik

  Madde :27,13,4 Ek-2/a

DAYANAK:1219 sayılı kanun

  Madde:5,36

 

 

 

1)Merkez/poliklinik işleteninin, adı veya ticaret unvanı ile adresini değiştirmek istediği kuruluşun adını, açık adresini, çalışma saatlerini belirten ve sağlık kuruluşunun belediye adres değişikliği kuruluş adı değişikliği/ sahiplik değişikliği ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi (Ek-1/b)(Ek-1/c)

2)Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi (Mesul müdür dahil çalışan tüm hekimler için)(Ek-1/b) (Ek-1/c)

3)Diploma varsa uzmanlık belgelerinin aslı ve fotokopisi (Ek-1/b) (Ek-1/c)

4)Dekont; Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi TR290001002533000010006399ibanno’luhesaba, Ruhsat Belgesi tutarının yarısı Merkez için 196.0TL Poliklinik için 147.5 TL Mesul Müdürlük Ücreti 124.00 TL

5) Eski adres ait ruhsat belgesi,  mesul müdürlük ve çalışan tüm hekimlerin personel çalışma belgeleri,(Teammülen)

6) Eski Protokol ve teftiş defterleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne onay için götürülecek.(Teammülen)

7) 2 adet vesikalık fotoğraf (Mesul Müdür ve çalışanlar için)(Ek-1/b) (Ek-1/c)

8) Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Teammülen)

9) Vergi Levhası(Ek-1/b) (Ek-1/c)

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Diş Protez Laboratuvarları Açılış BaşvurusununKabul Edilmesi, Kuruluşa Ruhsata Esas Açılış Denetimi Yapılması veRuhsat Belgesi Düzenlenmesi İşlemleri

 

DAYANAK: Sağlık Bakanlığı 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Özel Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 2008/76 2009/20 sayılı Genelge Hükümleri

 

 

1-Başvuru Dilekçesi( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

2-Laboratuvarın açılması düşünülen bina ve laboratuvarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mes’ul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı,( Madde 10 )

3-Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair müdürlükçe onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi örneği,( Madde 10 )

4-Yangına karşıgereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge(Madde 10)

5-Açılmak istenen laboratuvarın sahibi ile mes’ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış örneği,( Madde 10 )

6-Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi örneği,( Madde 10 )

7-Laboratuvarda çalışan her bir kişinin, laboratuvar sahibi ile mes’ul müdürünün (Değişik ibare:R.G.31/7/2009-27305)T.C. Kimlik Numarası beyanı, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi,( Madde 10 )

8-Mes’ul müdürün mes’ul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,( Madde 10)

9-(Değişik:RG-31/12/2011-28159) Mesul müdür dahil tüm çalışanlar için 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-II’deki Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu,( Madde 10 )

10-Mes’ul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu,( Madde 10 )

11-Laboratuvarın türüne göre belirlenmiş mes’ul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi,( Madde 10 )

12-Ruhsat kaybı nedeniyle yapılacak ruhsat yenileme işlemleri için ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı.( Madde 10 )

13-(Ek:RG-31/12/2011-28159) Mesul müdür dâhil tüm çalışanların, iki yılda bir, radyoloji uzmanı tarafından raporlanmış büyük boy akciğer filmleri( Madde 10 )

14-Dekont, Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi) TR290001002533000010006399 ibanno’lu hesaba,  ruhsat bedeli 235.75 TL, ruhsat değişikliği 154.49 TL, mesul müdürlük belgesi bedeli 98.42 TL) Dekontta, laboratuar ismi belirtilecektir.)(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri ).(Teammülen)

15-Protokol ve Teftiş Denetim Defteri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanacak.(Teammülen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

24

 

Özel Diş Protez Laboratuvarında Çalışmaya Başlayacak Diş Teknisyenin/Diş Teknisyeni Yardımcısı

Başvurusunun Kabul Edilmesi, Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

 

DAYANAK: Sağlık Bakanlığı 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Özel Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 2008/76 2009/20 sayılı Genelge Hükümleri

 

 

 

1-Mesul Müdürün ve başlayacak kişinin dilekçesi Başvuru Dilekçesi( Madde 6,Madde 10 )

2-Diploma/ Meslek Belgesi / Kurs Bitirme Belgesi aslı ile birlikte fotokopisi( Madde 10)

3-Sağlık Raporu ( Madde 10)

4-Kimlik Fotokopisi( Madde 10)

5-2 fotoğraf( Madde 10)

6- İlgili Yönetmelik Ek-4’de  yer alan “ Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesi” 2 nüsha halinde mesul müdür tarafından  (2 fotoğraf yapıştırılarak) düzenlenecek. ( Ek-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

25

 

 

Özel Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdür

Değişikliği Başvurusunun Kabul Edilmesi,

 

DAYANAK: Sağlık Bakanlığı 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Özel Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 2008/76 2009/20 sayılı Genelge Hükümleri

 

1-Mesul Müdürlüğü devreden ve devralanın başvuru dilekçesi ( Madde 6,Madde 10 )

2-Eski Mesul Müdürlük ve Uygunluk Belgesi( Madde 6)

3-Yeni başlayacak mesul müdürün 4 adet fotoğraf ı ( Madde 6)

4-Dekont Mesul Müdürlük Belgesi bedeli Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi) TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba, , mesul müdürlük belgesi bedeli 98.42 TL) Dekontta, laboratuar ismi belirtilecektir.)(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri )

5-Diploma aslı ile birlikte arkalı önlü fotokopisi( Madde 6)

6-Kimlik fotokopisi ( Madde 6)

7-Sağlık Raporu ( Madde 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 İş Günü

 

26

 

Özel Diş Protez Laboratuvarı Adres DeğişikliğiBaşvurusunun Kabul Edilmesi, Ruhsat Belgesinin Düzenlenmesi.

 

DAYANAK: Sağlık Bakanlığı 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Özel Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 2008/76 2009/20 sayılı Genelge Hükümleri

1-Başvuru Dilekçesi( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

2-Laboratuvarın açılması düşünülen bina ve laboratuvarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mes’ul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

3-Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair müdürlükçe onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi örneği,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

4-Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

5-Açılmak istenen laboratuvarın sahibi ile mes’ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış örneği,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

6-Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi örneği,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

7-Laboratuvarda çalışan her bir kişinin, laboratuvar sahibi ile mes’ul müdürünün (Değişik ibare:R.G.31/7/2009-27305)T.C. Kimlik Numarası beyanı, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

8-Mes’ul müdürün mes’ul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

9-(Değişik:RG-31/12/2011-28159) Mesul müdür dahil tüm çalışanlar için 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-II’deki Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu, (M10

10-Mes’ul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu,(M10)

11-Laboratuvarın türüne göre belirlenmiş mes’ul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi,( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

12-(Ek:RG-31/12/2011-28159) Mesul müdür dâhil tüm çalışanların, iki yılda bir, radyoloji uzmanı tarafından raporlanmış büyük boy akciğer filmleri( ilgili Yönetmelik Madde 10 )

13-Dekont, Ziraat Bankası Kamu Girişim Şubesi) TR290001002533000010006399ibanno’lu hesaba,  ruhsat değişikliği 154,49 TL, mesul müdürlük belgesi bedeli 98.42 TL) Dekontta, laboratuvar ismi belirtilecektir.(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri )

14-Eski ruhsat belgesi, mesul müdürlük belgesi, personel çalışma belgeleri( Madde 9 )

15- Protokol ve Teftiş Denetim Defteri İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim dilecek(Teamülen )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

Azami 30 İş Günü

27

 

 

Özel Diş Protez LaboratuvarıKapanışBaşvurusunun Kabul Edilmesi, Ruhsat İptali.

 

DAYANAK: Sağlık Bakanlığı 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Özel Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 2008/76 2009/20 sayılı Genelge Hükümleri

 

1-Mesul Müdürün Başvuru Dilekçesi( Madde 6 )

2-Ruhsat Belgesi ( Madde 6 )                                                                                                                                                                                                                                                                    3-Personel Çalışma Belgeleri( Madde 6 )

4-Mesul Müdürlük Belgesi( Madde 6 )

5-Protokol ve Teftiş Denetim Defteri İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim dilecek(Teamülen )

6-Vergi Terk Tutanağı( Madde 6 )

 

 

 

 

 

Asgari 15 İş Günü

               Azami 30 İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

Görev Unvanı

Adresi

 

Telefon Numarası

Faks Numarası

E-posta adresi

 

Dr.VEDAT BUYURGAN

 

Şube Müdürü

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ANKARA

5924443

 

 

vedatbuyurgan@gmail.com

 

 

ORHAN PEHLEVAN

 

Sağlık Müdür Yardımcısı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ANKARA

592 4733

 

 

orhann61@gmail.com

 

 

 

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön