Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Ted.Mer Şb Müd.
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi )

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARIYLA İLĞİLİ RUHSAT İŞLEMLERİ (A veya B Tipi Tıp Merkezi - ÖN İZİN )

1) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunu belirtir merci raporu (Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir)                  

2) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından verilmiş rapor aslı                                                         

   3) B tipi tıp merkezlerinde ilgili belediyece uygun görülen ve kuruluşa kolay ve güvenli ulaşım mesafesindeki bir otoparkta yer ayrılmak suretiyle otopark ihtiyacının karşılanması ve bu durumun ilgili belediyece belgelendirilmesi gerekir. Ancak, B tipi tıp merkezlerinin acil ünitesi veya poliklinik önünde acil ve poliklinik hastalarına yönelik, trafiği engellemeyecek şekilde en az üç adet araç bekleme alanı oluşturulur. Hasta ve hasta yakınlarının araçlarının otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alınarak hizmet sunulur.                               

4) A ve B tipi tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleşimi ile 10 uncu maddeye göre belirlenen otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje,
( 3 (üç) takım olarak hazırlanacaktır.)
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cepheleri.
 A ve B tipi tıp merkezi binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye tarafından onaylı olacaktır.

 Banka Dekontu; A ve B Tipi Ön İzin: 734,00 TL

 

Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin başvuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Bakanlıkça Yürütülen İşlemlerde Dosyanın Bakanlığa Gönderilme Süresi 15 İş Günü

 

2

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi )

C TİPİ TIP MERKEZLERİNİN A veya B TİPİ OLARAK RUHSATLANDIRILMASI

1) Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,
2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje,
3) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Binanın yapı kullanma izni belgesinin onaylı örneği
4) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,
5) Tıp merkezi binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
6) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarından tabip olanların tabip olduklarını belgelemek üzere tabip ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise tıp fakültesi diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,
7) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre laboratuvar ile radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,
8) Tıp merkezi tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin ve hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına uygun ve ambulans hizmetinin karşılandığına dair Sağlık Müdürü tarafından onaylı belgenin sureti,
9) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)
10) Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Tıp merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür arasında imzalanan sözleşme,
b) Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (mesul müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),
11) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) EK-5’e göre tıp merkezinde çalışacak asgari sayıdaki uzman/tabiplerin diplomaları/uzmanlık belgeleri, tabip odası kayıt belgesi ile hizmet sözleşmeleri; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri,
12) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)
13) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)
14) Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,
15) Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket/şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/belgeleri,
16) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertaraftı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.
Banka Dekontu; A ve B Tipi Ruhsat: 1.613,00 TL  A ve B Tipi Faaliyet İzin Belgesi: 587,00 TL

 

Bakanlıkça Yürütülen İşlemlerde Dosyanın Bakanlığa Gönderilme Süresi 15 İş Günü

 Müdürlükçe Yürütülen İşlemler 7 İş Günü

 

3

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Poliklinik)

 

A Tipi Poliklinik RUHSATLANDIRMA İLK AÇILIŞ 1) Poliklinik işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,2) Müstakil binada ise, “sağlık kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin ilgili belediyesince onaylı örnekleri de olabilir),
3) Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
4) Polikliniğin olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge,
5) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı,
6) Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, tıp fakültesi diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, 
7) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre Laboratuvar ile radyoloji hizmetlerinin gerek poliklinik bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,
8) Ambulans hizmeti, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında gösterilen şekilde verilecek ise buna dair işletenin yazılı ve ıslak imzalı beyanı; kendisine ait tam donanımlı acil yardım ambulansı olması halinde Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği;9) Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Poliklinik işleteni şirket ve ortaklardan başkası şirket müdürü ise, şirket müdürü ile mesul müdür tabip arasında yapılan sözleşme; aksi halde, mesul müdürlük konusunda ortaklar kurulu karar defterinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği,
b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme,
10) Poliklinik ortağı tabipler ile ve poliklinikte çalışacak tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
11) EK-5’e göre istihdamı zorunlu olan ve tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
12) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Poliklinikte çalışan hekimlerin tabip odası kayıt belgeleri,
13) Poliklinikte sağlık insan gücü haricindeki çalışanlarının, isimleri ve mesul müdür tarafından onaylanmış isim listesi ve T.C. Kimlik Numaraları,
14) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,
15) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.
 Banka Dekontu ; A Tipi ruhsat: 681,00 TL

 

 

Sağlık Müdürlüğü tarafından Ruhsat Dosyasının incelenme süresi:7 iş günü, Dosyanın Bakanlığa gönderilmesi 15 iş günü, sağlık kuruluşunun ruhsatlandırma işlemleri, fiziki ve başvuru belgelerinde eksiklik/uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla Bakalığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde sonuçlandırılır.

 

4

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Poliklinik)

 

B TİPİ POLİKLİNİK RUHSATLANDIRMA (Güzellikten dönen uygunluk belgesi)

POLİKLİNİKLERDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Matbu Başvuru Dilekçesi
2- Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)
Uygunluk Belgesi; 295,00 TL (Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

 

Bakanlıkça Yürütülen İşlemlerde Dosyanın Bakanlığa Gönderilme Süresi 15 İş Günü

      Müdürlükçe Yürütülen İşlemler 7 İş Günü

 

5

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Poliklinik)

TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Matbu Başvuru Dilekçesi

2-Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje

3-Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

Uygunluk Belgesi; 585,00 TL (Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

POLİKLİNİKLERDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Matbu Başvuru Dilekçesi

2- Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

Uygunluk Belgesi; 295,00 TL (Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

Bakanlıkça Yürütülen İşlemlerde Dosyanın Bakanlığa Gönderilme Süresi 15 İş Günü

Müdürlükçe Yürütülen İşlemler 6 İş Günü

Bakanlıkça Yürütülen İşlemlerde Dosyanın Bakanlığa Gönderilme Süresi 15 İş Günü

Müdürlükçe Yürütülen İşlemler 7 İş Günü

6

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Poliklinik (Mesul Müdür Başvurusu)

Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler;(Ruhsatlandırma ve Değişikliklerde)

1- Matbu Başvuru Dilekçesi

2- Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi, 585,00 TL, Poliklinik; 295,00 TL (Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi; 588,00 TL

Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi; 342,00 TL

 

Bakanlıkça Yürütülen İşlemlerde Dosyanın Bakanlığa Gönderilme Süresi 15 İş Günü

Müdürlükçe Yürütülen İşlemler 7 İş Günü

7

 

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Poliklinik

 

 

Hekimler için İstenen Belgeler; (Ruhsatlandırma, Değişiklik ve Branş İlaveleri)

1- Matbu Başvuru Dilekçesi

 

 

5 İş Günü

8

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Poliklinik

Hekim Dışı Sağlık Personeli İçin İstenen Belgeler; (Ruhsatlandırma ve Değişikliklerde)

1- Matbu Başvuru Dilekçesi

 

 

5 İş Günü

9

Sağlık Kuruluşunun Devrinde Ruhsatname İşlemleri (Tıp Merkezi, Poliklinik)

SAĞLIK KURULUŞUNUN DEVRİNDE RUHSATNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Devredene ait Matbu Başvuru Dilekçesi

1.       2-Devralana ait Matbu Başvuru Dilekçesi

2.       3-Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi, 585,00 TL, Poliklinik; 295,00 TL (Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi; 588,00 TL

Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi; 342,00 TL

7 İş Günü

10

Sağlık Kuruluşunun Başka Yere Nakli Durumunda Ruhsatname İşlemleri (Tıp Merkezi, Poliklinik)

 

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN BAŞKA YERE NAKLİ DURUMUNDA İSTENECEK BELGELER

1- Matbu Başvuru Dilekçesi Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

2-Banka Dekontu Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi, 585,00 TL, Poliklinik; 295,00 TL

(Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi; 588,00 TL

Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi; 342,00 TL

 

 

7 İş Günü

11

Sağlık Kuruluşunun Branş İlavesinde Ruhsatname İşlemleri (Tıp Merkezi-Poliklinik)

 

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN BRANŞ/CERRAHİ MÜDAHALE/EKSİMER LAZER İLAVESİNDE İSTENECEK BELGELER 

1- Matbu Başvuru Dilekçesi ve Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

2-Banka Dekontu Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi, 585,00 TL, Poliklinik; 295,00 TL

(Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

A-B-C CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA İZİN BELGESİ: 1185,00 TL

A-B-C EKSİMER LASER UYGULAMA İZİN BELGESİ:295,00 TL

 

 

7 İş Günü

12

Sağlık Kuruluşunun Branş İptalinde Ruhsatname İşlemleri (Tıp Merkezi-Poliklinik)

 

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN BRANŞ İPTALİNDE İSTENECEK BELGELER

1- Matbu Başvuru Dilekçesi Banka Dekontu (2015 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)

2-Banka Dekontu Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi, 585,00 TL, Poliklinik; 295,00 TL

(Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi; 588,00 TL

Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi; 342,00 TL

 

 

7 İş Günü

13

Sağlık Kuruluşunun Çalışma Saatlerindeki Değişiklikte Ruhsatname İşlemleri (Tıp Merkezi-Poliklinik)

 

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENECEK BELGELER

1- Matbu Başvuru Dilekçesi

2-Banka Dekontu Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi, 585,00 TL, Poliklinik; 295,00 TL

(Bütün değişikliklerde tam ücret alınır.)

Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi; 588,00 TL

Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi; 342,00 TL

 

 

 

7 İş Günü

14

Sağlık Kuruluşunun Ruhsatname İptal İşlemleri (Tıp Merkezi-Poliklinik)

TIP MERKEZİ/DAL MERKEZİ VE POLİKLİNİK UYGUNLUK BELGESİ/CERRAHİ MÜDAHALE/EKSİMER LAZER UYGULAMA İZİN BELGESİ İPTALİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1- Sağlık Kuruluşu sahibi/mesul müdürünün Ruhsat İptalini talep eden başvuru dilekçesi

2- Uygunluk Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi ve Çalışma Belgelerinin Asılları

3- Kuruluşa ait Defterler

 

7 İş Günü

15

992 Sayılı Seriri (...)(1) Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları ile İlgili Ruhsatlandırma İşlemleri

MİKROBİYOLOJİ, BİYOKİMYA ve PATOLOJİ LABORATUVARLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Mesul Müdür beyannamesi,

3. Banka Dekontu - (2015 için:591,00 TL)

 

 

7 İş Günü

16

3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Laboratuvarlarının Ruhsatlandırma İle İlgili İşlemleri

 

RADYOLOJİ ve FİZİK TEDAVİ LABORATUVARLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Mesul Müdür Beyannamesi.

3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Alınacak Lisans Belgesinin örneği (Radyoloji Laboratuvarı için istenir)

4. Banka Dekontu -  (2015 için: 1183,00 TL)

 

5 İş Günü

17

Laboratuvarların Ruhsat İptal İşlemleri

 

1- Sağlık Kuruluşu yetkilisi tarafından veya ilgili hekim tarafından ruhsat iptalini talep eden başvuru dilekçesi

2- Ruhsat Aslı

7 İş Günü

18

Gemi adamları Sağlık Raporlarını Düzenleyecek Sağlık Kuruluşları İle İlgili Ruhsatlandırma İşlemleri

GEMİADAMLARI SAĞLIK RAPORLARINI DÜZENLEYECEK SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER;
 1- Özel sağlık kuruluşunun mesul müdürünün bu Yönerge’de belirtilen şartları yerine getirerek Sağlık Kurulu oluşturmak istediği ve kurulun hangi günlerde ve hangi saatlerde toplanacağını belirtir başvuru dilekçesi,
2- Özel sağlık kuruluşunun çalışma  uygunluk belgesinin veya ruhsatının noter tasdikli sureti,
3- Özel sağlık kuruluşunun Sağlık Müdürlüğü’nce en az 1/100 ölçekli noter tasdikli krokisi,
d)Sağlık Kurulunda görev alacak mesul müdür ile uzman tabiplerin imza sirküleri, ikişer adet fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri ve kuruluşta çalıştıklarına dair mesul müdür tarafından düzenlenmiş noter tasdikli belge,         
4-  Sağlık Kurulunda görev alacak uzman tabiplerin 6023 sayılı “Türk Tabipleri Birliği Kanunu” na göre kayıt mecburiyeti bulunanların mahalli tabip odasında kayıtlı olduklarına dair belge,
5- Sağlık Kurulunda görev alacak uzman tabiplerin Bakanlık tarafından tasdik edilmiş uzmanlık belgelerinin noterden tasdikli suretleri,
6- Sağlık Kurulunda görev alacak uzman tabiplerin  en az birisinin “İş Yeri Hekimliği Sertifikası”nın Tabipler Birliği’nce onaylanmış sureti,                                                                   
7- Biyokimya, radyoloji ve mikrobiyoloji laboratuarlarının Bakanlık ruhsatlarının noter tasdikli suretleri.
8- Özel sağlık kuruluşunda biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarı bulunmaması durumunda Bakanlıkça ruhsatlı  biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarı  bulunan bir başka sağlık kuruluşu ile  yaptığı  sözleşme protokollerinin noter tasdikli suretleri ve bu protokolleri yaptığı sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilmiş çalışma ruhsatlarının noter tasdikli suretleri ,
9- Özel sağlık kuruluşunda odyometri cihazı ve bölümü yoksa odyometri cihazı ve asgari bu Yönerge’nin 11 inci  maddesinde belirtilen şartlara sahip odyometri bölümü bulunan diğer bir sağlık kuruluşu ile yaptığı sözleşme protokolünün noter tasdikli sureti ve sözleşme yapılan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilmiş çalışma ruhsatının noter tasdikli sureti.

5         İş Günü

 

19

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi ve Mesul Müdürlük Belgesi Başvurularının Alınarak Ön İncelemenin Yapılması ve Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Düzenlenmesi Amacıyla Gönderilmesi

1-Dilekçe 2 - 1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3- Yangın Raporu 4- Şirket Ortaklarının Tamamının Uzman/Tabip Olduğu ve Hisse Devri Söz Konusu Olduğunda Uzman/Tabip Olmayanların Ortaklığa Kabul Edilmeyeceğine Dair Taahhütname 5- Makine-Teçhizat 6-Sarf Malzeme Listesi 7- Ambulans Ruhsatı 8- Tabip Odası Kayıt Belgesi 9- Lisans Diploması 10- Muvafakat Belgesi 11- Yangın Vaziyet Planı 12- Güvenlik Bilgi Formu 13- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 14- Tıbbi Atık Sözleşmesi 15- Dilekçe 16- Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 17-  Basınç Odası Medikal Sertifikasyonu 18- Basınçlı Hava Tankları Sertifikasyonu 19- Basınç Testi Sertifikasyonu 20- İmza Sirküleri 21- Adli Sicil Belgesi 22- Sosyal Güvenlik Aylık Prim Belgesi 23- Sağlık Raporu (Kurul) 24- İş Akdi Hizmet Sözleşmesi 25- Vesikalık Fotoğraf 26- Nüfus Cüzdanı 27- İkametgah Belgesi 28- Dekont 29- Lisans Diploması 30- Tıpta Uzmanlık Belgesi 31- Mesul Müdür,Hekim ve Hekim Dışı Personelin Herbiri İçin HIV Ve Hepatit Markerlerini Gösteren Tahlil Sonuçlarını Gösterir Belge

30 Gün

20

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinin Devri Durumunda Uygunluk Belgesi Başvurusunun İncelenmesi ve Düzenlenmesine Yönelik Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Gönderilmesi

1-Dilekçe 2-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  3-Dekont 4-Lisans Diploması veya Tıpta Uzmanlık Belgesi

30 Gün

21

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinin Adres Değişikliğinde Uygunluk Belgesi Başvurusunun İncelenmesi ve Düzenlenmesine Yönelik Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Gönderilmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3-Yangın Raporu 4-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 5-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 6-Ambulans Ruhsatı veya Ambulans Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi 7-Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 8-Muvafakat Belgesi 8-Tesiste Yangın Söndürmeye İlişkin Alınan Önlemleri Açıklayan Beyan 9-Güvenlik Raporu 10-Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi 11-Dekont 12-Eski Adrese Ait Personel Çalışma Belgesi

30 Gün

22

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinin Uygunluk Belgesi İptaline Yönelik Uygunluk Belgesinin Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Gönderilmesi

1-Dilekçe 2-Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi 3-Mesul Müdürlük Belgesi 4- Kadrolu Personel Çalışma Belgesi 5-Protokol ve Teftiş Denetim Defteri

7 Gün

23

Ismarlama Ortez Protez Merkezi Ruhsat Başvurularının Alınması, Ön İncelemenin Yapılması ve Ismarlama Ortez Protez Merkezi Ruhsat ve Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Yerleşim Planı Krokisi 3-Yangın Raporu 4-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 5-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 6-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 7-İmza Sirküleri 8-Dilekçe (Vatandaş) 9-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 10-Vesikalık Fotoğraf 11-Lisans Diploması veye Ön Lisans Diploması veya Sorumlu Müdür Sertifikası 12-Adli Sicil Beyanı 13-Sağlık Raporu (Tek Doktorlu) 14-Merkez Sahibi İle Sorumlu Müdür Arasında Akdedilmiş 15-Hizmet Sözleşmesi 16-Dekont 17-Vergi Levhası

45 Gün

24

Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ve İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Adres Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Ruhsat ile Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Ruhsatı 4-Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ruhsatı 5-Yerleşim Planı 6-Yangın Raporu 7-Makine -Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 8-Akustik Rapor 9-Dilekçe 10-Vergi Levhası 11-Dekont

45 Gün

25

Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ve İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Ruhsat ile Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ruhsatı veya İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Ruhsatı 3-Ortez-Protez Üretim ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi veya İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi 4-Vesikalık Fotoğraf 5-Dekont

45 Gün

26

Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ve İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sahiplik Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Ruhsat ile Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ruhsatı veya İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Ruhsatı 3-Hisse Devir Sözleşmesi 4-Dilekçe (Devir Almak İsteyen Kişinin Devir Almak İstediğini Belirten Dilekçesi) 5-Dilekçe (Devir Eden Kişinin Devir Etmek İstediğini Belirten Dilekçesi) 6-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 8-Vergi Levhası 9-İmza Sirküleri 10-Dilekçe (Sorumlu Müdürün Devir Alan İle Çalışmak İstediğini Belirten) 11-Merkez Sahibi İle Sorumlu Müdür Arasında Akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi 12-Yangın Raporu 13-Dekont

45 Gün

27

Ismarlama Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Ve İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Ruhsat ile Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe (Sorumlu Müdür Değişikliği Yapacağını Bildirir Dilekçe) 2- Dilekçe (Eski Sorumlu Müdürün Hangi Tarihte Ayrıldığını Beyan Eden Dilekçesi) 3-Dilekçe (Çalışmak İstediğini Belirten Dilekçesi) 4-Ismarlama Ortez Protez Üretici/Uygulayıcı Merkez Ruhsatı veya 5-Ortez-Protez Üretim ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi 6-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 7-Vesikalık Fotoğraf 8-Lisans Diploması veya Ön Lisans Diploması veya Sorumlu Müdür Sertifikası 9-Adli Sicil Beyanı 10-Sağlık Raporu (Tek Doktorlu) 11-Sorumlu Müdür Sözleşmesi 12-Dekont 13-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi

15 Gün

28

İşitme Merkezleri Ruhsat Başvurularının Alınması, İncelenmesi ve Uygun Görülenlere İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Ruhsatı ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 3-Yangın Rapor 4-Yerleşim Planı Krokisi 5-Akustik Raporu 6-TC.Kimlik Numarası7-Ticaret Sicil Gazetesi 8-İmza Sirküleri 9-Dilekçe (Sorumlu Müdürün Çalışmak İstediğini Belirtir Dilekçe)10-Sorumlu Müdüre Ait TC.Kimlik Numarası 11-Vesikalık Fotoğraf 12-Sorumlu Müdür Sertifikası veya Lisans Siploması veya Ön Lisans Diploması 13- Adli Sicil Beyanı 14 Sağlık Raporu (Tek Doktor)15-Dekont 16-Merkez Sahibi İle Sorumlu Müdür Arasında Akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi

60    ün

29

Optik Müesseselerin Ruhsat Başvurularının Alınması, İncelenmesi ve Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Yangın Raporu 3-Yerleşim Planı Krokisi 4-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 5-İkametgâh Belgesi 6-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 8-Merkez Sahibi İle Sorumlu Müdür Arasında Akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi 9-Dilekçe (Sorumlu Müdürün Çalışmak İstediğini Belirten Dilekçe)10-T.C. Kimlik Numarası Beyanı (Sorumlu Müdürün T.C. Kimlik Numarası Beyanı) 11-Vesikalık Fotoğraf 12-Fenni Gözlükçülük Ruhsatnamesi veya Lisans Diploması veya Ön Lisans Diploması 13-Adli Sicil Beyanı 14-Sağlık Raporu (Tek Doktorlu) 15-Dekont

15 Gün

30

Optisyenlik Müessesesi Adres Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Ruhsat ile Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Optisyenlik Müessese Ruhsatnamesi 3-Dilekçe (Mesul Müdürün Yeni Adreste Çalışmak İstediğini Belirtir Dilekçesi) 4- Yangın Raporu 5-Yerleşim Planı Krokisi 6-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 7-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 8-Vesikalık Fotoğraf 9-Dekont

15 Gün

31

Optisyenlik Müessesesi İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Ruhsat ile Sorumlu Müdür Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi 3- Vesikalık Fotoğraf 4-Dekont5-İtfaiye Raporu 6-Şirket İse Karar Defteri ve Ticari Sicil Gazetesi

15 Gün

32

Optisyenlik Müessesesi Mesul Müdür Değişikliği Başvurularının Alınması, Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesinin Düzenlenmesi

 

1-Dilekçe 2-Optisyenlik Müessese Ruhsatnamesi 3-Dilekçe (Yeni Mesul Müdürün Kuruluşta Çalışmak İstediğini ve Resmi Kurumda Çalışmadığını Belirten Dilekçesi) 4-Ön Lisans Diploması veya Fenni Gözlükçü Ruhsatnamesi 5-İkametgah Belgesi 6-Merkez Sahibi İle Sorumlu Müdür Arasında Akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi 7-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 8-Vesikalık Fotoğraf 9-Dekont 10-Sağlık Raporu (Tek Doktorlu)11-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 12-Adli Sicil Beyanı 13-Dekont

7 Gün

33

Optisyenlik Müessesesi Sahiplik Değişikliği Başvurularının Alınması ve Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesinin Verilmesi

 

1-Dilekçe 2-Optisyenlik Müessese Ruhsatnamesi 3-Dilekçe (Yeni Mesul Müdürün Kuruluşta Çalışmak İstediğini ve Resmi Kurumda Çalışmadığını Belirten Dilekçesi) 4-Merkez Sahibi İle Sorumlu Müdür Arasında Akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi 5-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 6-Vesikalık Fotoğraf 7-Dekont 8-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 9Dekont 10-Ticari Sicil Gazetesi 11-Devir Alan Şirket Yetkilisine Ait T.C. Kimlik Numarası Beyanı 12-Devrelan Şirket İse Şirket Karar Defteri

7 Gün

34

Özel Muayenehane Açmak İsteyen Hekimler Adına Muayenehane Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi

1-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 2-Tabip Odası Kayıt Belgesi 3-Lisans Diploması 4-İmza Sirküleri 5-Nüfus Cüzdanı 6-Vergi Levhası 7-Tıbbi Atık Sözleşmesi 8-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet Vesikalık Fotoğraf) 9-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 10 -Acil Müdahale İlaç Listesi 11-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) 12-Yangın Raporu 13-Dekont

9 Gün

35

Özel Muayenehanesi Olan Hekimlerin Adres Değişikliği Başvurularına İstinaden Muayenehane Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3-Tıbbi Atık Sözleşmesi 4-Vergi Levhası 5-Vesikalık Fotoğraf (4 Adet Vesikalık Fotoğraf) 5-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) 6-Yangın Raporu 7-Dekont 8-Muayenehane Uygunluk Belgesi

10 Gün

36

Özel Muayenehanesi Olan Hekimlerin Uygunluk Belgelerinin İptal Edilmesi

1-Dilekçe 2-Protokol ve Teftiş Denetim Defteri 3-Muayenehane Uygunluk Belgesi 4-Kadrolu Personel Çalışma Belgesi

15 Gün

37

Özel Müstakil Laboratuvarların Kapsamlı Hizmet laboratuvarı Başvurusunun İncelenmesi ve Tıbbi Laboratuvar Çalışma Belgesi Düzenlenmesine Yönelik Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Gönderilmesi

1-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 2-Kuruluş Yetkilileri ve Personel Listesi 3-Lisans Diploması 4-Laboratuvarda Bulunan Kimyasal Maddeler Listesi 5-Laboratuvarda Bulunan Cihaz, Araç ve Gereçler Listesi  ve Tahlillerin Listesi 6-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 7-Tıpta Uzmanlık Belgesi 8-Dekont 9-Özel Müstakil Laboratuvar Ruhsat Başvuru Formu (EK-1) 10-Özel Sektör Kuruluşlarının Yönetmelikte Belirtilen Şartlara Uygunluğunu Gösterir Beyanı

15 Gün

38

Özel Müstakil Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Müesseseleri Adres Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) 4-Yangın Raporu 5-Depreme Dayanıklılık Raporu 6-Ticari Sicil Gazetesi 7-Şirket Ortaklarının Tamamının Uzman/Tabip Olduğu ve Hisse Devri Söz Konusu Olduğunda Uzman/Tabip Olmayanların Ortaklığa Kabul Edilmeyeceğine Dair Taahhütname 8-Müessese Ruhsatnamesi İçin Bildirim Formu 9-Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 10-Vesikalık Fotoğraf 11-Kuruluş Yetkilileri ve Personel Listesi 12-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi 13-Laboratuvarda Yapılacak Tahlillerin Listesi 14-Tıbbi Atık Sözleşmesi 15-Mesul Müdür Tarafından Hazırlanan Özürlü Vatandaşların Hizmet Alımını Kolaylaştırmak İçin Kuruluş Girişlerinde, Lavabo ve Tuvaletlerde Gerekli Düzenlemelerin Yapıldığına İlişkin Beyan 16-Dekont 17-Eski Adrese Ait Personel Çalışma Belgesi 18-Eski Adrese Ait Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar (Biyokimya-Patoloji-Mikrobiyoloji) Kuruluş Ruhsatı/Mesul Müdür Belgesi

15 Gün

39

Özel Müstakil Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Müesseseleri Mesul Müdür Değişikliği Başvurusunun Alınması Ve Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3-Lisans Diploması 4-Tıpta Uzmanlık Belgesi 5-SGK İşe Giriş Bildirgesi 6-Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar Müesseseleri için Hekim Tarafından Doldurulan Bildirim Formu 7-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 8-Dekont 9-Vesikalık Fotoğraf 10-İmza Sirküleri 11-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi 12-Laboratuvarda Bulunan Kimyasal Maddeler Listesi 13-Dilekçe 14-Adli Sicil Beyanı 15-Tabip Odası Kayıt Belgesi 16-Laboratuvarda Bulunan Cihaz, Araç ve Gereçler Listesi 17-Ruhsatlandırmaya Esas Şartlarda Değişiklik Olmadığın Dair Taahhütname 18-Ayrılan Hekime Ait Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesi

15 Gün

40

Özel Müstakil Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Müesseseleri Sahip Ve İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması, Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Hisse Devir Sözleşmesi 3-Ticari Sicil Gazetesi 4-Lisans Diploması 5-Tıpta Uzmanlık Belgesi 6-Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 7-Vesikalık Fotoğraf 8-Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personelleri ile İş Veren Arasında Yapılan Çalışma Şartlarını İçeren Hizmet Sözleşmesi 9-Tıbbi Atık Sözleşmesi 10-Yangın Raporu 11-Dekont 12-Şirket Karar Defteri 13-Ruhsatlandırmaya Esas Şartlarda Değişiklik Olmadığın Dair Taahhütname 14-Özel Müstakil Müesseseler Kuruluş Ruhsatı/Mesul Müdür Belgesi 15-Kadrolu Personel Çalışma Belgesi

20 Gün

41

Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar Sahip ve İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması, Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Hisse Devir Sözleşmesi 3-Ticari Sicil Gazetesi 4-Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 5-Mesul Müdürlük Yapmaya Engel Halinin Bulunmadığına Dair Belge 6-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 7-Vesikalık Fotoğraf 8-Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personelleri ile İş Veren Arasında Yapılan Çalışma Şartlarını İçeren Hizmet Sözleşmesi 9-Tıbbi Atık Sözleşmesi 10-Yangın Raporu 11-Ruhsatlandırmaya Esas Şartlarda Değişiklik Olmadığın Dair Taahhütname 12-Dekont 13-Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar Müesseseleri için Hekim Tarafından Doldurulan Bildirim Formu 14-Şirket Karar Defteri 15-Lisans Diploması 16-Tıpta Uzmanlık Belgesi

15 Gün

42

Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarlarda Adres Değişikliği Başvurusunun Alınması ve Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) 4-Yangın Raporu 5-Depreme Dayanıklılık Raporu 6-Ticari Sicil Gazetesi 7-Şirket Ortaklarının Tamamının Uzman/Tabip Olduğu ve Hisse Devri Söz Konusu Olduğunda Uzman/Tabip Olmayanların Ortaklığa Kabul Edilmeyeceğine Dair Taahhütname 8-Laboratuvar Ruhsatnamesi İçin Bildirim Formu 9-Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 10-Vesikalık Fotoğraf 11-Kuruluş Yetkilileri ve Personel Listesi 12-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi 13-Laboratuvarda Yapılacak Tahlillerin Listesi 14-Tıbbi Atık Sözleşmesi 15-Mesul Müdür Tarafından Hazırlanan Özürlü Vatandaşların Hizmet Alımını Kolaylaştırmak İçin Kuruluş Girişlerinde, Lavabo ve Tuvaletlerde Gerekli Düzenlemelerin Yapıldığına İlişkin Beyan 16-Dekont 17-Eski Adrese Ait Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar (Biyokimya-Patoloji-Mikrobiyoloji) Kuruluş Ruhsatı/Mesul Müdür Belgesi 18-Eski Adrese Ait Personel Çalışma Belgesi

15 Gün

43

Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarların Mesul Müdür Değişikliği Başvurusunun Alınması Ve Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-Lisans Diploması 3-Tıpta Uzmanlık Belgesi 4-İş Akdi Hizmet Sözleşmesi 5-SGK İşe Giriş Bildirgesi 6-Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar Müesseseleri için Hekim Tarafından Doldurulan Bildirim Formu 7-T.C. Kimlik Numarası Beyanı 8-Dekont 9-Vesikalık Fotoğraf 10-İmza Sirküleri 11-Laboratuvarda Bulunan Kimyasal Maddeler Listesi 12-Ayrılan Hekime Ait Kuruluş Ruhsatı-Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesi 13-Dilekçe 14-Adli Sicil Belgesi 15-Tabip Odası Kayıt Belgesi 16-Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 17-Şirket Ortaklarının Tamamının Uzman/Tabip Olduğu ve Hisse Devri Söz Konusu Olduğunda Uzman/Tabip Olmayanların Ortaklığa Kabu Edilmeyeceğine Dair Taahhütname 18-Laboratuvarda Bulunan Cihaz, Araç ve Gereçler Listesi 19-Laboratuvarda Yapılacak Tahlillerin Listesi 20-Ruhsatlandırmaya Esas Şartlarda Değişiklik Olmadığın Dair Taahhütname

 

44

Özel Tıbbi Laboratuvar ve Müesseselerde Çalışan Hekim Dışı Yardımcı Sağlık Personelinin İşten Ayrılması Durumunda Personel Çalışma Belgesinin İptal Edilmesi

1-Dilekçe 2-Kadrolu Personel Çalışma Belgesi

5 Gün

45

Özel Tıbbi Laboratuvar ve Müesseselerde Çalışmak Üzere Hekim Dışı Yardımcı Sağlık Personeline Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

1-Hekim Dışı Sağlık Personeli İşe Başlama Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdanı 3-Vesikalık Fotoğraf 4-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 5-Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personelleri ile İş Veren Arasında Yapılan Çalışma Şartlarını İçeren Hizmet Sözleşmesi 6-Lise Diploması (Ortaöğretim) veya Lisans Diploması

7 Gün

46

Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Çalışma Uygunluk Belgesi Başvurusunun Alınması, Çalışma Uygunluk Belgesi ile Psikoteknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesinin Verilmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3-Ticari Sicil Gazetesi 4-Vergi Levhası 5-Dekont 6-Yangın Raporu 7-Dilekçe (Kuruluşta Çalışmak İstediğini Belirtir Psikolog Tarafından Verilen Dilekçe)8-İmza Sirküleri 9-Nüfus Cüzdanı 10-İkametgâh Belgesi 11-Lisans Diploması 12-İş Akdi Hizmet Sözleşmesi 13-SGK İşe Giriş Bildirgesi 14-Vesikalık Fotoğraf 15-Ses Seviyesi (Gürültü) Ölçüm Raporu 16-Test Cihazının Faturası 17-CE Belgesi 18-Psikoteknik Merkezinde Bilgisayar Destekli Testleri Kullanabilmek İçin Türkiye Psikologlar Derneğinden Eğitim Aldığına Dair Sertifika 19-Bilgisayar Destekli Testlerin Türkiye Toplumu Özelliklerine Göre Hazırlanmış Norm Çalışmasına Sahip Olduğunu Gösterir Belge

15 Gün

47

Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Çalışma Uygunluk Belgesinin İptal Edilmesi

1-Dilekçe 2-Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Çalışma Uygunluk Belgesi

15 Gün

48

Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezinden Psikoloğun Ayrılması Durumunda Psikoteknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesinin İptal Edilmesi

1-Dilekçe 2-Protokol ve Teftiş Denetim Defteri 3- Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

15   Gün

49

Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi Başvurularının Alınarak Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi ,Mesul Müdürlük Belgesi ve Personel Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe 2-1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3-Hemşirelik Diploması veya Ebelik Diploması veya Sağlık Memuru Diploması  4-Nüfus Cüzdanı 5-SGK İşe Giriş Bildirgesi 6-Vesikalık Fotoğraf 7-İkametgah Belgesi 8-Makine-Teçhizat-Sarf Malzeme Listesi 9-Tıbbi Atık Sözleşmesi 10-Dekont

10 Gün

50

Tıp Merkezleri/Polikliniklerde Asgari Personel Sayısının Altına Düşülmesi veya Bina Tadilatı Durumunda Uygunluk Belgesinin Askıya Alınması Başvurularının Değerlendirilmesi ve Uygunluk Belgesinin Askıya Alınması

1-Sağlık Kuruluşu Uygunluk Belgesi 2-Dilekçe 3-Dekont 4-Noter Onaylı Şirket Karar Defteri 5-Ticari Sicil Gazetesi

15 Gün

 

 

 

51

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi ve Mesul Müdürlük Belgesi Başvurularının Alınarak Ön İncelemenin Yapılması ve Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Düzenlenmesi Amacıyla Gönderilmesi

1-Dilekçe 2 - 1/100 Ölçekli Yerleşim ve Kullanım Alanlarını Gösterir Mimar Onaylı Plan 3- Yangın Raporu 4- Şirket Ortaklarının Tamamının Uzman/Tabip Olduğu ve Hisse Devri Söz Konusu Olduğunda Uzman/Tabip Olmayanların Ortaklığa Kabul Edilmeyeceğine Dair Taahhütname 5- Makine-Teçhizat 6-Sarf Malzeme Listesi 7- Ambulans Ruhsatı 8- Tabip Odası Kayıt Belgesi 9- Lisans Diploması 10- Muvafakat Belgesi 11- Yangın Vaziyet Planı 12- Güvenlik Bilgi Formu 13- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 14- Tıbbi Atık Sözleşmesi 15- Dilekçe 16- Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Sözleşmesi 17-  Basınç Odası Medikal Sertifikasyonu 18- Basınçlı Hava Tankları Sertifikasyonu 19- Basınç Testi Sertifikasyonu 20- İmza Sirküleri 21- Adli Sicil Belgesi 22- Sosyal Güvenlik Aylık Prim Belgesi 23- Sağlık Raporu (Kurul) 24- İş Akdi Hizmet Sözleşmesi 25- Vesikalık Fotoğraf 26- Nüfus Cüzdanı 27- İkametgah Belgesi 28- Dekont 29- Lisans Diploması 30- Tıpta Uzmanlık Belgesi 31- Mesul Müdür,Hekim ve Hekim Dışı Personelin Herbiri İçin HIV Ve Hepatit Markerlerini Gösteren Tahlil Sonuçlarını Gösterir Belge

30 Gün

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr. VEDAT BUYURGAN

ORHAN PEHLEVAN

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ANKARA

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ANKARA

Telefon Numarası

5924443

592 4733

Faks Numarası

 

 

E-posta adresi

vedatbuyurgan@gmail.com

orhann61@gmail.com

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön