Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müd.
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Engelli sağlık kurulu rapor itiraz işlemleri

1-Engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği veya aslı,

2-Dilekçe

3-Vasi olarak tayın edilenlerden sulh hukuk hakimliğinden alınan   vasilik kararı

2 işgünü

2

Silah ruhsatı sağlık kurulu rapor itiraz işlemleri

Kurumun üst yazısı veya dilekçe ile farklı kararları içeren raporlar

2 işgünü

3

Sağlık kurulu rapor işlemleri

Kurumun üst yazı veya dilekçe ile farklı kararları içeren raporlar.

               2 işgünü

4

Münferit yoğun bakım ünitesinin açılması talepleri ve tescili

Yoğun bakım ünitesi açılması ile ilgili başvuru yazısı

               15 işgünü

 

5

Palyatif bakım merkezleri

 

Palyatif Bakım Merkezi açacak kurumun başvuru yazısı.

 

6

Kan Transfüzyon Merkezi Ruhsat İşlemleri

1- Kurumun üst yazısı

2-Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde bulunan  Hizmet birimi ruhsat başvuru formu (Ek-2)

3- Hizmet biriminin bina ve yerleşim planı,

4- Hizmet birimi sorumlusunun; Diploma sureti, Kan Transfüzyon Eğitim Sertifika Fotokopisi, Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi

5- Kalite el kitabı,

6 -Personel sayısı ve niteliği,

7-Çalışanlara ait Diploma fotokopisi ile Kan Transfüzyon Eğitim Sertifika Fotokopisi

8- Görev tanımları,  Organizasyon şeması, Hijyen koşulları, Bina ve ekipman ile Standart İşletim Prosedürlerinin listesi

 

Başvurunun uygunluğu İl Sağlık Müdürlüğünce  7 gün içerisinde değerlendirilir. Uygun görülen hizmet birimine 30 gün içerisinde ruhsat düzenlenir.

7

Terapötik Aferez Merkezi Ruhsat İşlemleri

 

1- Kurumun üst yazısı

2-Yönetmelik ekinde bulunan Terapötik Aferez Merkezleri İçin Ruhsat  Başvuru Formu (Ek-6)

3- Terapötik aferez merkezinde bulunan cihaz, araç ve gereçlerin kurum yetkilisi tarafından onaylı listesi

4- Terapötik aferez merkezinde görev yapacak sorumlu uzmanın, teknik sorumlunun, hekim dışı sağlık personelinin, bu Yönetmelik uyarınca istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örneklerinin kurum amirinden tasdikli örnekleri, Özgeçmişleri, Kimlik Fotokopileri,

5- Merkezin, kurulu olduğu binanın Yönetmelikle istenilen bölümlerini gösterir müdürlük onaylı krokisi,

 

Başvurunun uygunluğu müdürlükçe 7 iş günü içerisinde değerlendirilerek en geç bir ay içinde yerinde denetlenerek uygunluğu tespit edilen hizmet birimine ruhsat düzenlenir.

 

8

Kan Bankacılığı ve Transfüzyonu Tıbbi Sertifika Eğitimi ve Terapötik Aferez Sertifika Eğitimi

1-Kurumun Üst Yazısı

2-Diploma fotokopisi

3-Eğitim başvuru formu

 

30 gün

(Personel eğitim talepleri ÇKYS üzerinden girişleri yapılır. Eğitim başvurularının sonuçları Bakanlığımız web sayfasından duyurulur.)

 

9

Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılma başvuruları

 

Yönetmelik Kapsamında istenilen belgeler:1- (EK-1'e uygun olarak doldurulan başvuru formu, 2- Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğuna dair EK-3 beyan formu, 3-Tıbbi Laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı,kurum-kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan içerisinde yerini gösteren mimar onaylı kroki, 4-Tıbbi Laboratuvarın personel listesi ve teknik personelin eğitim durumunu ve varsa deneyimini gösteren yazı/yazılar veya belgeler, 5-Tıbbi Laboratuvarda bulunan kimyasal maddelerin listesi, 6-Tıbbi Laboratuvarda bulunan cihaz, araç ve gereçlerin listesi, 7- Tıbbi Laboratuvarda uzmanlık alanlarına uygun yapılan testlerin listesi, 8-Birden fazla uzmanın çalışacağı Tıbbi Laboratuvarlar için diğer uzmanların T.C.Kimlik numarası beyanı, onaylı uzmanlık belgesi 9- Her Yıl Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilen miktar üzerinden yatırılacak ruhsat harcı,

 

30 gün (Komisyonca değerlendirilir)

 

10

ÜYTE Merkezleri Ruhsat işlemleri

a)      Başvuru dilekçesi ve ekleri (Yönetmelik eki E-1 de belirtilen belgeler)

b)      Personelin beyanı ve ekleri
 

37 İş Günü

11

ÜYTE Eğitim Merkezleri Ruhsat  işlemleri

Başvuru dilekçesi ve ekleri(Başvuru formunda istenen belgeler)

 

30 gün

12

Üremeye Yardımcı Tedavi     (ÜYTE) Yöntemleri konusunda Eğitim almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi

Kamuda çalışanlardan: kurumun üst yazısı ve kişinin beyanı ile ekleri (ÜYTE Eğitim Başvuru Formu)

Kişisel başvurularda beyan ve ekleri (ÜYTE Eğitim Başvuru Formu)

 

5 gün

13

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri ruhsatlandırma işlemleri ve denetimleri

Başvuru dilekçesi ve ekleri(Başvuru formunda istenen belgeler)

 

30 gün

14

3071 Sayılı Yasa ve  4982 Sayılı  Yasa gereğince verilen şikayet dilekçeleri, elektronik posta ve  SABİM –BİMER başvuruları,

Elektronik ortamda e-mail olarak  ya da şahsi dilekçe

30 gün- 2 Yıl

15

Diyaliz Merkezi
Yatırım İzni

 

 

8  inci maddeye uygun olmak kaydıyla merkez açmak isteyenler öncelikle Bakanlıktan bu madde kapsamında yatırım izni alır. Planlama kapsamında yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesine göre Bakanlıkça ilan edilen yerler için merkez açma talebinde bulunanlar müdürlük aracılığı ile Bakanlığa müracaat ederler.  Müracaat Dilekçesinin ekinde 9 uncu madde de belirtilen belgelerin aslı veya müdürlük tasdikli suretlerinin yer alması gerekir.

 

Yok

16

Diyaliz Merkezi
Açılışı

 

 

MADDE 18 – (1) Yatırım izni alan hak sahibi merkez ruhsatlandırılma için Madde 18’ de yer alan belgelerle müdürlüğe başvuruda bulunur.

 

Yok

17

Diyaliz Merkezi
Ruhsat Belgesi

 

 

Madde 18’e göre verilen belgeler incelenir ve merkezin yerinde değerlendirmesi yapılarak Diyaliz Merkezi Ruhsatı ve Özel Merkezler için Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir. Mesul Müdür değişecek ise değişikliğe dair belgeler ile başvuru yapılır (Özel Merkezler için).

 

15 iş günü

 

18

 

Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

 

 

 

18 inci madde 1 inci fıkra  (b) bendinde yer alan belgelerle müdürlüğe başvuru yapılır.

 

 

 

 

Yok

 

 

19

Diyaliz Merkezlerinin Devri

 

 

1. Devirde merkezi devir alan ve devir eden gerçek veya tüzel kişiler arasında merkezin devrine ilişkin yapılacak sözleşme örneği
2. Devir alana ait belgeler


 

Yok

 

20

Diyaliz Merkezi
Faaliyet İzin Belgesi

 

 

Ruhsat alan merkez Madde 20’ de yer alan belgelerle birlikte faaliyet izni için müdürlüğe başvurur.

7  iş günü

 

21

Diyaliz Merkezleri Personel Çalışma Belgeleri

 

 

Madde 20’ de yer alan belgelerle birlikte müdürlüğe başvurulur ve merkezde görev yapacak tüm sağlık personeline mesul müdür tarafından hazırlanan ve müdürlükçe onaylanacak Ek-4’ teki “Çalışma Belgesi” düzenlenir.

 

22

Diyaliz Merkezlerinin Taşınması

 

DİYALİZ MERKEZLERİNİN TAŞINMASINDA İSTENECEK BELGELER

1.Yapı Kullanma İzin Belgesi
2. Atık İmha Sözleşmesi ( Belediye veya ruhsatlı atık imha sistemine sahip merkez) 
3. İtfaiye Müdürlüğünden Yangın Önlem Raporu
4. Diyaliz Merkezinin Kurucusunun Belgeleri ( Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti/Vakıf ise Vakıf Senedi/Şirket ise şirket sözleşmesi)
5. Mimar Onaylı 1/100 ölçekli proje ( 2 Takım)
6. Klima ( 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 10.Maddesinde belirtilen nitelikte)
7. Jeneratör (18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri HakkındaYönetmeliğin 10.Maddesinde belirtilen güç ve nitelikte)
8. Laboratuvar Sözleşmeleri (18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeli ekinde yer alan (EK-3) tetkikleri yapmaya yetkili laboratuvarlarla yeni adrese göre yapılacak sözleşmeler)
9. Taşınılacak adresteki şebeke suyunun analiz sonucu,
10. Diyaliz suyu analiz Sonucu (Mikrobiyal Kontaminasyon, Bakteriyel Endotoksin ve Kimyasal Analiz)
11. Personelin yeni adrese göre düzenlenmiş iş sözleşmeleri ve mesul müdür tarafından düzenlenmiş çalışma belgeleri
12. Asansör Kullanım İzin Belgesi (Giriş katı haricindeki yerler için)
13. Kira ise Kira Kontratı
14. Kat maliklerinden izin belgesi,
15. Depreme uygunluk (Deprem Yönetmeliğinden önce yapılan binalarda)
16. Mesul Müdüre ait 2 adet resim

 

 

23

Diyaliz Merkezlerinin Cihaz Artırması

 

HEMODİYALİZ CİHAZI ARTIRIMINDA İSTENECEK BELGELER (Bir Bölgede Toplam Negatif Hastanın / Negatif Cihaza Oranı 4 Ve Üstünde İse)
1. Hemodiyaliz cihazı ve yatakların tefrişinin çizimde gösterildiği 1/100 ölçekli çizim tekniğine göre çizilmiş planlar
2. Artırılacak Hemodiyaliz Cihazlarının  faturası ve Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinin 12.Maddesi Hükümlerine  Uygun Olduğunun Belgelenmesi
3. İkinci el cihazlar için yedi yaşını geçmemiş olan cihazlar olması
4.  Su sisteminin kapasitesinin kaç cihazlık olduğunun belgelenmesi,
5. Cihazlar ayrı bir salonda ise Klima ( Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinin 10.Maddesinde belirtilen nitelikte)
6. Jeneratörün artırılacak cihazları da besleyecek güçte olduğunun  belgelenmesi (Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinin 10.Maddesinde belirtilen güç ve nitelikte)
7. Son üç aylık Mikrobiyal Kontaminasyon, son altı aylık Bakteriyel Endotoksin ve Kimyasal Diyaliz suyu analiz sonucu
8. Artırılacak cihaza göre personel sayısı ve belgeleri
9. Mesul Müdüre ait belgeler

 

 

24

Diyaliz Eğitimi

 

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Ek-9’ da yer alan belgelerle müdürlüğe başvuru yapılır.

 

 “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr.İfakat Melda ŞAHİN

Dr.Mehmet Fikret SERİN

Görev Unvanı

Şube Müdürü (Şb.Müd. Yoksa Birim Sorumlusu)

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah.Bağdat Cad. No: 62 Yenimahalle/ANKARA

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Yenimahalle/ANKARA

Telefon Numarası

5924765

5924715

Faks Numarası

 

 

E-posta adresi

meldanhr@hotmail.com

fikretserin@yahoo.com

 

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön