Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r


AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı da çok sayıda aktif fay hattı bulunmaktadır. Görsel basında da izlenildiği gibi son 20 yılda meydana gelen büyük depremler bu gerçeği kanıtlar niteliktedir.

1999 yılında yaşanan 7,5 büyüklüğündeki “Büyük Marmara Depremi” sonrasında yaşananlar: Afet ortamında acil sağlık hizmetlerinin önemini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı 99 Marmara Depremi sonrasında Ülkemizde meydana gelebilecek olası afetlerde görev alacak profesyonel sağlık ekiplerinin yetiştirilmesi amacıyla Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesini  (ASOP) başlatmıştır. ASOP Kapsamında 2004 yılında Sağlık Bakanlığında Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlığı bünyesinde afetlerde hasta/yaralılara en kısa sürede bilinçli müdahale edebilecek, etkin medikal kurtarma yapabilecek, ileri tetkikler ve tedavilerin yapılabileceği  merkezlere nakillerini sağlayabilecek profesyonel ekiplerin yetiştirilme çalışmaları başlatılmıştır. Daire Başkanlığı Ülkemizde şu anda 21  bölgeye  ayrılarak  hizmet vermektedir.

UMKE Eğitimleri Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü uhdesinde 2006 yılında kurulan Afet Birimi tarafından yürütülürken Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2012 yılı itibari ile Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden ayrılarak hizmetlerine devam etmektedir.

Ayrıca tüm UMKE personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendi alanlarında profesyonelleşmesi, afet psikolojisi, stres altında etkin çalışılabilmesi, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer olaylar (KBRN)  gibi özellikli durumlara daima hazır ve güncel bilgilere sahip olmaları için hizmet içi eğitimleri, ileri eğitim kampları, mukavemet yürüyüşleri ve farkındalık eğitimleri de düzenlenmektedir.

Aynı zamanda Şube Müdürlüğümüz tarafından, ilimizdeki tüm hastanelerin olası afetlere hazır olmaları ve olaylara refleks olarak müdahale edebilmeleri amacıyla, Kurumlarına ait Hastane Afet Planlarını (HAP) hazırlanmasına danışmanlık yaparak yılda en az bir kez gerçekleştirdikleri HAP Tatbikatlarına gözlemci olarak da personel görevlendirilmektedir. Hastanelerin oluşturdukları ya da güncelledikleri HAP kitapları da Şube Müdürlüğümüz tarafından onaylanmaktadır.

Meydana gelebilecek afet ya da olağan dışı durumlarda, tüm ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışılabilmek amacıyla Ankara ili genelinde farklı kurumların katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı eğitim kampları ve uygulama tatbikatlarına da İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Şube Müdürlüğümüz katılmaktadır.


ŞUBENİN GÖREVLERİ

  • “İl Sağlık Acil Yardım Planlarının” hazırlanması, güncellenmesi ile denetim ve değerlendirmesini yaparak ilgili birimlere ve Genel Müdürlüğe iletmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, İlin afet risklerini belirlemek ve risk azaltma çalışmalarını planlamak.
  •  İl Afet planlarında görev alan sağlık personelinin, hizmete yönelik eğitim ve tatbikatlarının planlanmasını ve yapılmasını sağlamak.
  • Hastane afet planlarının standartlara göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, hastane afet planında yer alan hastane afet tatbikatının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, hastanelerin afetler ve olağandışı olaylara hazırlıklı olma durumlarına karşı yaptıkları çalışmaları kontrol etmek, eksiklerini raporlamak ve raporları müdürlük bünyesindeki yataklı tedavi Şube müdürlüğüne göndererek, bu Şube ile birlikte koordinasyon içerisinde raporların uygulanmasını sağlamak
  • İlde afet ve olağandışı durumlarda görev yapacak UMKE timlerinin oluşturulmasını sağlamak, eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim ve tatbikatlarını yaptırmak.
  • Acil, afet ve olağandışı durumlarda UMKE ekiplerinin sevk ve idaresini sağlamak, koordine etmek.
  • Medikal ekipte yer alan personelin katılımı ve görevlendirilmesi ile ilgili yazışma ve diğer prosedürlerin takip edilmesini sağlamak.
  • Afet ve olağandışı durumlarda İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (İL SAKOM) açılmasını sağlamak. Sağlık müdahalesinin yönetilmesi için Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
  • Afetlerde görev alan sağlık ekipleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri içeren afet deposunun planlaması ve teminini sağlamak,
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir