İzleme ve Değerlendirme Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve

hedeflerine uygunluğunu izlemek,

2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve

işlevselliğini izlemek,

3. İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek,

değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,

4. İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan

alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

5. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini

sağlamak,

6. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve

hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,

7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ BİRİMİ

1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda

sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,

2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine

yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine

yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,

3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim

kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya

yaptırmak,

4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve

rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici

mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

5. İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,

6. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik,

sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya

yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini

yürütmek,

7. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini

sağlamak,

8. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri

denetim birimi ile koordineli çalışmak,

9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir