Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i
B a ğ l a n t ı l a r

Şube Müdürlüğümüzce Yürütülen İş ve İşlemler:

 1. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
 2. İlimizdeki kamu-özel sağlık kuruluşlarındaki
  • Üremeye Yardımcı Tedavi ( ÜYTE),
  • Yoğun Bakım Hizmetleri,
  • Diyaliz,
  • Kan ve Kan Ürünleri
  • Yanık Üniteleri
  • Palyatif Bakım Merkezleri,
  • Kamuya ait Evde Sağlık Hizmetleri,
  • AMATEM,
  • Denetimli Serbestlik Tedavi Merkezi
  • Tıbbi Laboratuvarlar,
  • TRSM gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek,

      3. Bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

      4. 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında engelli sağlık kurulu raporlarına yapılan itiraz işlemleri, 

      5.  Emniyet Müdürlüğünce gönderilen silah ruhsatı raporlarının itiraz işlemleri,

      6. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında TSK adaylarının sağlık kurulu raporları itiraz işlemleri,

      7.  Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen istirahat raporlarının fenne ve usule uygunluk yönünden değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler,

      8. Sağlık Bakanlığınca sağlıkta insan kaynakları veri tabanı oluşturulması çalışmaları kapsamında ilimizdeki özel sektör (tüp bebek, diyaliz, kan) ve üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan sağlık çalışanlarına ilişkin verilerin Sağlık Personeli Takip Sistemine girilmesinin, kontrolünün sağlanması ve güncelliğinin korunması işlemleri,

     9. Bakanlığın belirlediği sağlık politikaları ve düzenlemelerine uygun sağlık hizmeti vermek üzere ruhsatlandırılan kurum ve kuruluşların, üstlendikleri hizmet yükü ve hedeflenen sağlık göstergelerine uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi çalışmalarının yürütülmesi,

  10. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda tıbbi endikasyona uygunluk değerlendirmesi çıktı ve sonuçlarının uygunluğuna yönelik Risk Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları (Tıbbi Endikasyona Uygunluk),

    11. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek,

    12. 04.07.2013 tarih ve 2013/3 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi kapsamında yürütülen Stratejik İl Faaliyet Planı,                               

    13. Tedavi Amaçlı Ceza İnfaz Kurum Müdürlükleri veya Adalet Bakanlığı kanalı ile Müdürlüğümüze intikal eden Tutuklu Hükümlülerin başvuruları Müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra tedavilerinin yapılması için hastanelerin bağlı bulunduğu Genel Sekreterliklere gönderilmesi

    14.  Mahkeme ve savcılıklardan gelen kayıp kişiler hakkındaki işlemler,

    15. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir