Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb.Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

1. Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık  hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek,

2. Özel Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin il düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

3. İlgili Mevzuat çerçevesinde özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

4. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,

5. Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini sağlamak,

6. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

7. İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

8. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek,

9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir