Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

                                       

 

 

                                                   ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

       Birimimiz Tarafından  Yürütülen İş ve İşlemler:

1.  Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz     iptal etmek,

2.    İlimizdeki kamu-özel sağlık kuruluşlarındaki

    Üremeye Yardımcı Tedavi ( ÜYTE),

    Yoğun Bakım Hizmetleri,

    Diyaliz,

    Kan ve Kan Ürünleri

    Yanık Üniteleri

    Palyatif Bakım Merkezleri,

    Kamuya ait Evde Sağlık Hizmetleri,

    AMATEM,

    Denetimli Serbestlik Tedavi Merkezi

    Tıbbi Laboratuvarlar,

    TRSM

    Genetik Hastalıklar

    Doku ve Organ gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek 

  3. Bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

 

    

 

-         Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,

-         Kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, AMATEM, Denetimli Serbestlik,  yanık üniteleri, yoğun bakım, palyatif bakım, kamuya ait laboratuvarlar gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sertifikalı eğitimler, şikâyetler vb. çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler yapmak.

-         Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

-         Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,

-         Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek,

-         Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir