Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü

  Sağlık Müdürlüğümüzün Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi bünyesinde iş ve işlemleri gerçekleştirilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarının bu tür işlemleri 31.05.2000 ve 3479 sayılı Bakanlık onayı ile oluşturulan Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şubesine devredilmiştir.
19.09.2007 tarih ve 8584 sayılı Bakanlık Makamının olurları ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkisinde olan iş ve işlemler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 37106781/907.99/14473 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesinde‘’ İ1 grubu dışındaki illerde Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemler bu birimce yürütülecektir.’’hükümleri bulunmaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü’nün"adı “Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü ’’olarak değiştirilmiştir.


AMAÇ
   Kişilerin ve toplumun sağlığının korunması amacı ile ruhsatı olmadan faaliyet gösteren kuruluşları mevzuatlara uygun hale getirmek, ruhsatı veya uygunluk belgesi olan özel sağlık kuruluşları tarafından verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere çalışma standartlarının mevzuatlarda öngörülen düzeyde tutulmasını sağlamaktır.


ŞUBEMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ALANLAR ŞUNLARDIR:

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
- Tıp Merkezleri
- Poliklinikleri
- Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezleri
- 992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvarlar
- Genetik Hastalıklar ve Tanı Merkezleri
- Sağlık Kabinleri
- Muayenehaneler
- Psiko -Teknik Değerlendirme Merkezleri
- Evde Bakım Merkezleri

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Kuruluşlar:

- Ağız Diş Sağlığı Merkezleri,
- Ağız Diş Sağlığı Poliklinikleri,
- Diş Hekimi Muayenehaneleri
- Diş Protez Laboratuvarları
- İşyeri hekimliği
- SABİM –BİMER ve Diğer Şikâyet Dilekçeleri İnceleme


TEŞKİLAT YAPISI
Şube Müdürlüğümüz görevlerini dört ayrı birimde yürütmektedir. Bunlar:
Tıp Meslekleri 1: Tıp Merkezleri,
Tıp Meslekleri 2: Müstakil Laboratuvar, Muayenehane (Tıp Doktoru), Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezleri / İşyeri Hekimi, Poliklinik ve Diğer Özel Sağlık Kuruluşlar Birimi
Tıp Meslekleri 3: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi, Şube Arşivi, Defter Onayı Birimi, Evrak, İstatistik Birimi
Tıp Meslekleri 4: SABİM-BİMER Birimi olup;
Ayrıca, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi (Diş Hekimi Muayenehaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarları) de Şube Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermektedir.


GÖREV TANIMI
Tıp merkezleri / Poliklinikler /Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri mevzuat çerçevesinde; Açılış, Taşınma, Askıya alma, Branş ilavesi, Branş iptali, Proje onayı ve değişikliği, Sahip değişikliği, Ünite eklenmesi ve iptali (992-3153 sayılı kanun kapsamında Laboratuvar, Cerrahi Müdahale Uygulama Birimi, Eksimer Lazer Uygulama Birimi) vb. başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak, C tipi tıp merkezleri ile B tipi Polikliniklerin dönüşüm işlemleri, Çalışma saati değişikliği yapılmaktadır.
Tıp Merkezi, Poliklinik, Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri ve Laboratuvarlar ilgili tanzim edilen belgeler: Ön İzin Belgesi (bakanlıkça düzenlenir ), Ruhsatname (A ve B tipi için),Faaliyet İzin Belgesi, (tıp merkezleri için ), Mesul Müdürlük Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Uygunluk Belgesi (C tipi tıp merkezi ile B tipi Poliklinik), Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi/ Birim Sorumlusu, Eksimer Lazer Uygulama İzin Belgesi/ Birim Sorumlusu, Laboratuvar Ruhsat Belgesi, (992-3153 sayılı kanun kapsamında) ,Laboratuvar Birim Sorumlu Belgesi, Evde Bakım Birimi Uygunluk / Mesul müdürlük ve personel çalışma belgeleri
Muayenehane: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Özel Laboratuvarlar: 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede Yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine bağlı Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri: 10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Sağlık Kabinlerinin: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri: 03 Şubat 2015 tarih ve 29256 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Diş Protez Laboratuvarları: 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.
Denetimleri İstinaden Uygulanan Ceza Müeyyideler : İlgili Yönetmelikler ve Genelgeler kapsamında, Müdürlüğümüz İl Denetim Birimi tarafından ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan ruhsata ve hizmete esas denetimlerde düzenlenen denetim formlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen müeyyidelerin uygulanması, (suç duyurusu, idari para cezası, cihaz faaliyetinin durdurulması, kuruluş faaliyetinin durdurulması, uyarı, süre, idari para cezası, oda kapama, savunma),
Diğer ve İşlemleri : İlimizde mevcut olan tüm Özel Sağlık Kuruluşlarının personel, cihaz ve belgeler ile ilgili bilgilerinin, SKYS (Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi) ile ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine) kayıt edilmesi,
İstatistik Formları Revizyonu Hakkındaki 2011/57 sayılı Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Daire Başkanlığınca oluşturulan Temel Sağlık İstatistikleri Modülüne (TSİM) İlimizde bulunan Özel Sağlık Kuruluşları tarafından yapılan TSİM veri girişlerinin takibi ve kontrolünün yapılarak sistem üzerinden il onayının verilmesi, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi işlemleri,
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına uygulana müeyyidelerin elektronik ortamda takibinin sağlanması amacıyla altyapının kurulması ve işletilmesi ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2014 tarih ve 11656 sayılı Makam Oluru ile Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması planlanan pilot çalışma kapsamında; özel sağlık kuruluşlarına ait rutin denetim sonuçları ve uygulanan müeyyideler ile ilgili veriler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Başkanlığına, elektronik ortamda rutin denetim sonuçları ve uygulanan müeyyideler ile ilgili veri girişlerinin yapılması,

BİMER-SABİM Değerlendirilmesi: Şube Müdürlüğümüzce işlemleri yürütülen tüm özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek (SABİM-BİMER ve şikâyet dilekçeleri), sonuçlandırmak ve bu konudaki yazışmaları yürütmek,
İlgili mevzuat gereğince hekim ve diğer sağlık personellerine verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
Sağlık Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir